L�i su?t cho vay: Li?u c� ???c gi?m v� gi? ?n ??nh l�u d�i?


Thứ 7, 28/05/2016 | 01:33


(?SPL) - Gi?m l�i su?t cho vay, kh�ng ch? l?i nhu?n ng�n h�ng gi?m m� c�n ?nh h??ng t?i c? �s?c kh?e� c?a ng�n h�ng.

(?SPL) - Gi?m l�i su?t cho vay, kh�ng ch? l?i nhu?n ng�n h�ng gi?m m� c�n ?nh h??ng t?i c? �s?c kh?e� c?a ng�n h�ng.

L�i su?t cho vay: V?a gi?m v?a�run

Sau l?i h?a cam k?t h? l�i su?t ???c l�nh ??o NHNN ??a ra, m?t s? NH l?n ?� ??ng th?i h? l�i su?t cho vay th�m kho?ng 0,5\%/n?m, �p d?ng l�i su?t trung, d�i h?n t?i ?a 10\% ??i v?i c�c doanh nghi?p. Tuy nhi�n, ?�y li?u c� th? tr? th�nh xu h??ng v� c� ???c gi? ?n ??nh hay kh�ng v?n l� m?t c�u h?i b? ng?.

Th�ng tin tr�n VnEconomy, hi?n nay, c?ng nh? nhi?u th?i ?i?m tr??c ?�y, l�i su?t tr�n th? tr??ng li�n ng�n h�ng r?t th?p, nh?ng l�i su?t c�c ng�n h�ng cho vay doanh nghi?p v?n ? m?c cao. Th? tr??ng ?ang ch? ??i nh?ng t�c ??ng c? th? v� r� r?t h?n t? Ng�n h�ng Nh� n??c, ?? l�i su?t cho vay th?c s? gi?m ???c nh? mong mu?n v� ??nh h??ng Ch�nh ph? ?� ?? ra.

??nh h??ng gi?m l�i su?t cho vay Ch�nh ph? ??t tr?c ti?p ??i v?i Ng�n h�ng Nh� n??c, nh?ng th?c t? l?i ?ang th? hi?n nh?ng tr? ng?i n?m ngo�i ch? ??ng ho?c kh? n?ng can thi?p ???c tr?c ti?p c?a nh� ?i?u h�nh ch�nh s�ch ti?n t?.

Nh?ng tr? ng?i n�y ?ang ??t nh� ?i?u h�nh v�o t�nh th?, n�i m?t c�ch d�n d� th� v?a gi?m l�i su?t v?a� run.

Th�ng tin c?p nh?t, th�ng 5/2016, th�ng th? 8 li�n ti?p l?m ph�t t?ng v� c� chi?u h??ng t?ng m?nh l�n. B�n c?nh ch? ??o gi?m l�i su?t cho vay m� Ch�nh ph? ??t ra, m?c ti�u ki?m so�t l?m ph�t d??i 5\% c?ng g?n tr?c ti?p v?i Ng�n h�ng Nh� n??c.

M?t m?t, c? hai m?c ti�u tr�n th?c hi?n ??n m?t m?c ?? n�o ?� s? nh? m�u thu?n. M?t kh�c, c� nh?ng y?u t? l?i n?m ngo�i kh? n?ng ki?m so�t v� ?i?u ti?t c?a Ng�n h�ng Nh� n??c.

Nh? v?i quan ng?i l?m ph�t t?ng tr? l?i, b�n c?nh vi?c gi�m s�t v� ?i?u ti?t c�c y?u t? l?m ph�t l�i li�n quan ??n ch�nh s�ch ti?n t?, Ng�n h�ng Nh� n??c kh�ng th? tham gia v�o x? l� ???c c�c y?u t? tr?ng y?u kh�c, nh? gi� x?ng d?u, gi� ?i?n, gi� c�c d?ch v? y t?� M� nh?ng y?u t? n�y ?� v� ?ang th? hi?n �p l?c.

V� nh? c�c chuy�n gia c?nh b�o th?i gian qua, gi?m l�i su?t v?n lu�n ph?i d� ch?ng bi?n ??ng t? gi�. Th?c t? t? gi� USD/VND c?ng ?ang c� bi?u hi?n nh?p nh?m.

Tr�n th? tr??ng li�n ng�n h�ng, nh?ng phi�n t? ??u tu?n n�y gi� USD li�n t?c t?ng, ??n h�m qua (25/6) ?� ? tr�n m?c 22.360 VND. ?i?u n�y c� ngh?a ho?t ??ng mua v�o ngo?i t? su?t t? ??u th�ng 2/2016 c?a Ng�n h�ng Nh� n??c c� th? ?� b? gi�n ?o?n, khi gi� mua v�o c?a S? Giao d?ch v?n y?t ? 22.300 VND.

Tr�n bi?u ni�m y?t c?a c�c ng�n h�ng th??ng m?i, m?c cao nh?t ??n s�ng 26/5 ?� l�n t?i 22.420 VND (t?i Techcombank), ph? bi?n l� 22.380 VND.

Gi?m l�i su?t cho vay, kh�ng ch? l?i nhu?n ng�n h�ng gi?m m� c�n ?nh h??ng t?i c? �s?c kh?e� c?a ng�n h�ng. (?nh minh h?a).

Kh� gi?m l�i su?t cho vay do�h? th?ng ng�n h�ng y?u?

Th�ng tin tr�n b�o D�n Vi?t, nh�n v�o b�o c�o t�i ch�nh qu� I.2016 c?a m?t s? ng�n h�ng l?n c� th? th?y, c�c ng�n h�ng l�m ???c bao nhi�u l?i nhu?n ??u b? tr�ch l?p d? ph�ng r?i ro, chi ph� n�y ?� �?n m?t� l?i nhu?n. Do v?y, n?u ph?i gi?m l�i su?t cho vay, kh�ng ch? l?i nhu?n ng�n h�ng gi?m m� c�n ?nh h??ng t?i c? �s?c kh?e� c?a ng�n h�ng.

Th?c t?, nhi?u doanh nghi?p nh? ph?n �nh h? kh�ng ti?p c?n ???c v?n ng�n h�ng v?i l�i su?t th?p nh? nhi?u ng�n h�ng c�ng b?.

Hi?n c�c ng�n h�ng ?ang s? d?ng t? l? v?n ng?n h?n ?? cho vay trung v� d�i h?n ? m?c cao, theo NHNN. M?t khi kh�ng th? ?i?u ti?t ???c ngu?n v?n th� r?t kh� ?? gi?m l�i su?t. B?i c�c ng�n h�ng ph?i c? g?ng huy ??ng th?t nhi?u ?? k?p xoay v�ng v?n cho vay m?i. L�i su?t huy ??ng t?ng th� r?t kh� n�i ??n chuy?n gi?m l�i su?t cho vay.

Chuy�n gia t�i ch�nh Nguy?n Tr� Hi?u cho r?ng, ?? gi?m ???c l�i su?t, tr??c m?t NHNN c?n ph?i s? d?ng ch�nh s�ch t�i c?p v?n v?i l�i su?t th?p, ?i?u n�y s? gi�p c�c ng�n h�ng c� thanh kho?n. B�n c?nh ?�, c?n ph?i gi�p c�c ng�n h�ng x? l� n? x?u ?? c� m?t d�ng ti?n th?c quay tr? v? h? th?ng ng�n h�ng.

Th�ng tin tr�n b�o Lao ??ng, t?i b�o c�o t�nh h�nh kinh t? th�ng 4 v� 4 th�ng ??u n?m 2016 v?a ???c ?y ban Gi�m s�t t�i ch�nh qu?c gia c�ng b?, th?i gian qua, thanh kho?n NH c� d?u hi?u ch?u �p l?c, ??y l�i su?t li�n NH (LNH) t?ng m?nh trong tu?n t? 4 - 8.4 t?i t?t c? c�c k? h?n (t?ng 1 ?i?m \% so v?i tu?n cu?i th�ng 3).

Nguy�n nh�n xu?t ph�t t? nh�m c�c NH th??ng m?i c� t? l? LDR (cho vay so v?i v?n huy ??ng) v� t? l? s? d?ng v?n ng?n h?n cho vay trung - d�i h?n cao h?n m?c d? ki?n ?i?u ch?nh Th�ng t? 36. Ngo�i ra, l�i su?t LNH th?i gian qua t?ng ch? y?u do �p l?c t? t?ng l�i su?t huy ??ng tr�n th? tr??ng, b?i c�c NH ?ang t?ng d? tr? v?n ph?c v? cho nhu c?u t�n d?ng t?ng cao h?n trong qu� II.

C?ng theo ?y ban Gi�m s�t t�i ch�nh qu?c gia, l�i su?t huy ??ng t?ng ?� ??y l�i su?t cho vay t?ng nh? l�n m?c 9,3 -11\%/n?m ??i v?i c�c kho?n vay trung v� d�i h?n. M?t s? NH th??ng m?i n�ng l�i su?t cho vay d�i h?n (t? 12 - 60 th�ng) l�n t?i 11,5\%. ??i v?i c�c l?nh v?c ?u ti�n, m?t b?ng l�i su?t ph? bi?n ? m?c 6 - 7\%/n?m ??i v?i ng?n h?n v� 9 - 10,5\%/n?m cho trung v� d�i h?n.

S? li?u th?ng k� c?a NHNN cho th?y, trong tu?n cu?i th�ng 4, m?t b?ng l�i su?t cho vay ph? bi?n ??i v?i c�c l?nh v?c ?u ti�n ? m?c 6 - 7\%/n?m ??i v?i ng?n h?n, c�c NH th??ng m?i nh� n??c ti?p t?c �p d?ng l�i su?t cho vay trung v� d�i h?n ph? bi?n ??i v?i c�c l?nh v?c ?u ti�n ? m?c 9 - 10\%/n?m. L�i su?t cho vay c�c l?nh v?c s?n xu?t kinh doanh th�ng th??ng ? m?c 6,8 - 9\%/n?m ??i v?i ng?n h?n; 9,3 - 11\%/n?m ??i v?i trung v� d�i h?n.

L�nh ??o m?t NHTMCP ? TPHCM cho bi?t, hi?n nay trong b?i c?nh t�n d?ng ?ang t?ng m?nh, ph?n l?n c�c NH ?ang �l?m d?ng� s? d?ng ngu?n v?n ng?n h?n ?? cho vay trung v� d�i h?n. M?t khi kh�ng th? ?i?u ti?t ???c ngu?n v?n th� r?t kh� ?? gi?m l�i su?t. B?i v� c�c NH ph?i c? g?ng huy ??ng th?t nhi?u ?? k?p xoay v�ng v?n cho vay m?i, l�i su?t huy ??ng l�n ngh?a l� chi ph� v?n t?ng th� r?t kh� n�i chuy?n gi?m l�i su?t.

Ch�nh v� v?y, c�u h?i li?u l�i su?t c� ???c gi?m v� gi? ?n ??nh l�u d�i hay kh�ng v?n ch?a th? c� c�u tr? l?i ch?c ch?n!

Ng?c Anh (T?ng h?p)
Ngu?n: Ng??i ??a tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/li-sut-cho-vay-liu-c-c-gim-v-gi-n-nh-lu-di-a132878.html