L�ng H�i M? H?i: ?om ?�m gi�nh gi?i 100 tri?u ??ng nh? ?o thu?t


Thứ 5, 26/05/2016 | 03:33


(?SPL)- V?i Mi?u �ng X� ??i ?om ?�m xu?t s?c l?i ng??c d�ng ngo?n m?c gi�nh gi?i th??ng 100 tri?u ??ng trong t?p 4 L�ng H�i M? H?i ph�t s�ng t?i 25/5 tr�n THVL1.

(?SPL)- V?i Mi?u �ng X� ??i ?om ?�m xu?t s?c l?i ng??c d�ng ngo?n m?c gi�nh gi?i th??ng 100 tri?u ??ng trong t?p 4�L�ng H�i M? H?i�ph�t s�ng t?i 25/5 tr�n THVL1.

V?i ch? ?? Gia ?�nh b� ??o, ?�m thi th? t? c?a L�ng H�i M? H?i di?n ra ??y ?p c?m x�c qua nh?ng ti?u ph?m vui nh?n, th� v? c?a c�c ??i ch?i.

R?i v�o v�ng nguy hi?m trong ?�m thi tr??c, ?om ?�m (Minh Tr?ng, L� Nam, T�ng B?o, Mai Ka, C??ng M?p) l?a ch?n�Mi?u �ng X��?? x? l� t�nh hu?ng. C� n?i dung xoay quanh qu� tr�nh �h�nh ngh?� b? b?t qu? tang c?a gia ?�nh b?n ??i c� truy?n th?ng ch�m ch?a, ti?u ph?m kh�ng ch? th�nh c�ng l�i cu?n kh�n gi? ch?m ch� theo d�i m� c�n khi?n ban gi�m kh?o h?t s?c t� m� v?i c�c chi�u tr� ?o thu?t.

C� s? s�ng t?o v� chu?n b? ch?nh chu trong k?ch b?n khi s? d?ng c�c m?ng mi?ng, ??nh ?i?m l� m�n ?o thu?t t?t qu?n ngay tr�n s�n kh?u gi�p ?om ?�m nh?n ???c nhi?u l?i khen c?a gi�m kh?o. Ca s? D??ng Tri?u V? ph?n kh�ch nh?n x�t: �K?ch b?n n�y qu� th�ng minh v� duy�n d�ng. C�u chuy?n c�ng v? sau c�ng l�i cu?n, c�c b?n qu� tuy?t v?i�.

Nh?n ???c t?ng ?i?m 39.9, ??i ?om ?�m xu?t s?c l?i ng??c d�ng ?o?t gi?i th??ng 100 tri?u ??ng trong t?p 4 c?a L�ng H�i M? H?i.

Ti?p t?c ?em c�u chuy?n ??i th?c c?a ng??i ngh? s? l�n s�n kh?u, Ng? S?c (T� Thi�n Ki?u, ?i?n Trung, Thanh Th?o, Minh Tr??ng, Nh� Thi,�Ho�ng H?i) cho kh�n gi? nh?ng gi�y ph�t c??i th? ga nh?ng c� l�c l?ng ??ng v?i cu?c s?ng ? vi?n d??ng l�o c?a ng??i ngh? s? ? tu?i x? chi?u trong v? c?i l??ng h�i�Gia ?�nh b� ??o.

Ti?u ph?m kh�ng ch? th? hi?n ni?m ?am m�, kh�t kh?o l�m ngh? v?n ch�y �m ? c?a ng??i ngh? s? c?i l??ng m� c�n l� s? tr?n tr? c?a h? khi b? gi?i tr? quay l?ng v?i lo?i h�nh ngh? thu?t truy?n th?ng.


C�c m?u chuy?n r?t ??i v? t�nh ngh? s? c?a Ng? S?c khi?n cho Tr?n Th�nh v� D??ng Tri?u V? kh�ng k�m ???c n??c m?t x�c ??ng tr�n gh? n�ng. Tr?n Th�nh b�y t? s? n? ph?c: �Ng?i xem c�u chuy?n v? ngh? c?a c�c anh ch?, t�i bi?t th? n�o m�nh c?ng kh�c. T? duy c?a c�c anh ch? r?t ??i, m?i n?i t? nh�n v?t n�y ??n nh�n v?t kia r?t ??p, c�u chuy?n ng?n g?n, ??n gi?n, th�ng ?i?p nh? nh�ng nh?ng vui. T?ng ng??i trong ??i h�t qu� hay�.


D� t?o ???c d?u ?n nh?ng ph?n tr�nh di?n c?a Ng? S?c ch?a chinh ph?c ???c gi�m kh?o Vi?t H??ng: �?�y l� L�ng H�i M? H?i n�n t�i mu?n ph?n k?t c�c b?n c?n h�i h?n m?t ch�t, c�c b?n h?i sa ?� v�o bi k?ch. D� k?ch b?n c?a c�c b?n ?� ch?nh chu, ?�u ra ?� nh?ng thi n?i n�o th� c?n l�m gi?ng n?i ?�, ??ng ?? kh�n gi? ngh? thi h�i nh?ng th?y c?i l??ng h�t hay qu� n�n ngh? t�i thi�n v?�. ??i Ng? S?c nh?n ???c t?ng ?i?m l� 38.2. � ��


G�y ?n t??ng v?i kh�n gi? b?ng h�nh ?nh l� v� su?t ba ?�m thi tr??c, trong ?�m thi ch? ??�Gia ?�nh b� ??o,�??i Anh Em (H?a Minh ??t, L� Ho�ng, Thanh T�n, Qu�ch Ng?c Tuy�n, Vinh R�u, Th�i V?, Hu?nh Ph??ng, Gia Linh) c� m�n l?t x�c kh� ngo?n m?c v?i h�nh t??ng gi? g�i c?a b?y th�nh vi�n nam. Kh�o l�o l?ng gh�p v�o ti?u ph?m nh?ng t�nh ti?t th� v?, ng??i xem d?n b? cu?n h�t, c??i th? ga v?i c�u chuy?n v? gia ?�nh c?a c�c y�u tinh nh?n nh?n ??y �b� ??o�.


Kh�ng ch? li�n t?c xu�t xoa v?i t?o h�nh m?i l? c?a c�c th�nh vi�n Anh Em, Tr?n Th�nh c�n ?�nh gi� cao n?i dung: �?�y m?i th?t s? l� gia ?�nh b� ??o. K?ch b?n c?a c�c b?n ng?n g?n d? hi?u, ?i ?�ng tr?ng t�m ch? ??. ?�y l� v�ng thi c�c b?n xu?t s?c nh?t�.

Ngh? s? Vi?t H??ng c?ng d�nh nhi?u l?i khen cho s? th�ng minh c?a Anh Em khi ??a v�o ti?u ph?m s? xu?t hi?n c�c nh�n v?t quen thu?c nh?ng kh�ng g�y ?nh h??ng ??n h�nh t??ng c?a nh�n v?t kinh ?i?n. V?i ph?n tr�nh di?n ??y s�ng t?o, Anh Em nh?n ???c t?ng ?i?m 39.7.


T?o ?n t??ng m?nh v?i c� l?i ng??c d�ng gi�nh 100 tri?u ??ng trong ?�m thi th? ba, X�m C??i (Ti?n Khoa, D??ng Thanh V�ng, M?c V?n Khoa, ??i Ng?c Tr�m, Thanh S?n) ti?p t?c th? hi?n s? s�ng t?o v?i ti?u ph?m�Ch� r? 18 tu?i. S? d?ng c�c hi?u ?ng slow motion, trang ph?c ?n ?? ???c l?y � t??ng t? b? phim�C� d�u 8 tu?i�?�nh ?�m, ph?n thi c?a X�m C??i khi?n kh�n gi? c??i ng? nghi�ng v?i m�n tranh gi�nh ch?ng ??y quy?t li?t c?a hai b� l�o U80.

Ph?n tr�nh di?n c?a X�m C??i nh?n ???c s? ?�nh gi� cao c?a gi�m kh?o, ngh? s? Tr?n Th�nh nh?n x�t: �C�c b?n l?a ch?n h�nh th?c tr�nh di?n r?t th�ng minh, h�a trang nh�n v?t ??p, di?n c� t�m l��. ??ng t�nh v?i Tr?n Th�nh, gi�m kh?o Vi?t H??ng c?ng ?�nh gi� cao s? l?a ch?n c?a X�m C??i khi bi?t c�ch s? d?ng c�c m?ng mi?ng g�y ???c nhi?u ti?ng c??i. ??i X�m C??i nh?n ???c t?ng ?i?m 35.5.


Th�nh c�ng �v??t l�n ch�nh m�nh� khi tho�t top nguy hi?m trong ?�m thi tr??c, S�ng R?c (H?i Tri?u, V? H�, L� Trang, Ph�c Dzelo, Kh??ng ??i V?) l?a ch?n B� m?t gia ?�nh cho ch? ?? Gia ?�nh b� ??o. Ti?u ph?m ???c l?y y?u t? kinh d?, m�u s?c ma qu�i ?? k? c�u chuy?n c?a 3 anh em v� ham ch?i b?i, mang n? n?n m� d?ng n�n m�n k?ch gi? ma, gi? qu? ?? qu?t ti?n ch? n?.

V?i nh?ng m�n d?a ma ??y kinh d?, S�ng R?c g�y ?n t??ng m?nh v?i kh�n gi? v� gi�m kh?o b?ng gi?ng k? chuy?n ma ??c bi?t c?a ca s? V? H�. S? duy�n d�ng c?a nam ca s? nh?n ???c nhi?u l?i khen c?a gi�m kh?o Vi?t H??ng, Tr?n Th�nh.�

Tuy nhi�n, k?t c?u c�u chuy?n mang t�nh r?i r?c khi?n S�ng R?c m?t l?n n?a nh?n s? ch? tr�ch c?a gi�m kh?o Tr?n Th�nh: �H�i mu?n hay ph?i l�m cho kh�n gi? hi?u. Kh�ng ph?i k?ch b?n n�y t? m� do c�c b?n tr�nh b�y sai ph??ng ph�p�. S�ng R?c nh?n ???c t?ng ?i?m 35.4.


M?t ??i l?t v�o v�ng nguy hi?m kh�c v�o ?�m thi tr??c l� Divo ?� l?a ch?n nh� x�c ?? th? hi?n ti?u ph?m�?o�n phim k� l?. V?i ph?n th? hi?n mang ??m t�nh kinh d?, c�c th�nh vi�n c?a Divo (BB Tr?n, B?ng Di, Ti?n C�ng) ?em ??n cho ng??i xem nh?ng ph�t th�t tim xen l?n ti?ng c??i v?i c�u chuy?n quay qu?ng c�o t?i nh� x�c. V?ng th�nh vi�n Hu?nh M?n do b?n l?ch tr�nh ri�ng, Divo ?� ph?i c?u c?u c�c ??i ch?i kh�c ?? h? tr? cho ph?n thi c?a m�nh.

Ch?ng ki?n s? tr? gi�p gi?a c�c ??i, gi�m kh?o Tr?n Th�nh ph�t bi?u: �Ch?a c� ch??ng tr�nh n�o c� t�nh t??ng th�n t??ng �i nh? th? n�y, ??u l� ??i ch?i ??i th? nh?ng c�c b?n l?i cho m??n ng??i ra h? tr? h?t m�nh�.


??ng th?i, nam gi�m kh?o c?ng tr?c ti?p l�n s�n kh?u ?? tham gia tr? gi�p Divo v??t qua v�ng thi khi h�a th�n v�o vai ??o di?n qu?ng c�o. S? xu?t hi?n c?a Tr?n Th�nh khi?n b?u kh�ng kh� tr? n�n s�i n?i h?n, ph?n d? thi c?a Divo c?ng tr? n�n ??c s?c h?n. Ch? nh?n t?ng ?i?m 35.3, Divo l� ??i ch?i nh?n ???c s? ?i?m th?p nh?t ?�m thi.

V?i s? ?i?m th?p sau ?�m thi�Gia ?�nh b� ??o,�hai ??i S�ng R?c v� Divo ??u l?a ch?n ph�ng kh�ch v?i c�c ??o c? m�ng m?n, th�ng ti?n c??i ?? x? l� t�nh hu?ng �?�m t�n h�n� trong ?�m thi th? n?m. B?n ??i c�n l?i Anh Em, Ng? S?c, ?om ?�m, X�m C??i s? b??c v�o ?�m thi ti?p theo v?i ch? ??�S?ng ?o tung ch?o.�

T?p 5 c?a�L�ng H�i M? H?i�s? ph�t s�ng v�o l�c 21 gi? ng�y th? t? 1/6/2016 tr�n k�nh THVL1. Ban gi�m kh?o c?a t?p n�y l� Vi?t H??ng, Tr?n Th�nh v� ca s? Long Nh?t.


Ti?u Qu?nh

Ngu?n: Ng??i ??a tin

M?i ??c gi? xem th�m video gi?i tr�:

[mecloud]YPRFaXDca9[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/lng-hi-m-hi-om-m-ginh-gii-100-triu-ng-nh-o-thut-a132600.html