M?a l? l�m khi?n nhi?u ng??i thi?t m?ng ? ??c, M?


Thứ 2, 30/05/2016 | 10:18


(?SPL) � Ng�y 30/5, gi?i ch?c ??c cho bi?t m?a l?n ?� khi?n �t nh?t 2 ng??i thi?t m?ng v� nhi?u ng??i kh�c b? th??ng t?i mi?n Nam n??c n�y.

(?SPL) � Ng�y 30/5, gi?i ch?c ??c cho bi?t m?a l?n ?� khi?n �t nh?t 2 ng??i thi?t m?ng v� nhi?u ng??i kh�c b? th??ng t?i mi?n Nam n??c n�y.

Theo TTXVN, trong hai n?n nh�n n�i tr�n, m?t ng??i l� l�nh c?u h?a thi?t m?ng khi ?ang tham gia c?u h? t?i th? tr?n Schwaebisch Gmuend, g?n th�nh ph? Stuttgart, c�n ng??i kia b? ch?t ?u?i trong gara � t� ng?m b? ng?p n??c. C? quan ch?c n?ng ??a ph??ng cho bi?t kho?ng 10 ng??i kh�c b? th??ng li�n quan t?i m?a l?.

Xe � t� b? ch�n v�i trong l?p ??t ?� sau m?a l? ? Braunsbach, ??c ng�y 30/5. - ?nh: EPA/TTXVN.

C�c tr?n m?a l?n v� t? l?c ti?p di?n su?t ?�m 29/5 t?i bang n�y c?ng khi?n n??c s�ng tr�n b? ?� g�y thi?t h?i nghi�m tr?ng. N??c l? ?� ph� h?y m?t s? nh� c?a v� cu?n tr�i nhi?u �t�. Gi?i ch?c bang Baden-Wuerttemberg cho bi?t c� t?i 7.000 l?nh c?u h?a, c?nh s�t v� nh�n vi�n c?u h? ?� ???c huy ??ng t?i v�ng l?.

Trong khi ?�, t?i M? nh?ng ng�y qua, m?a b�o v� l? l?t c?ng ?� g�y ra nh?ng h?u qu? nghi�m tr?ng t?i bang Texas, mi?n Nam n??c n�y.

C� �t nh?t 6 ng??i ?� thi?t m?ng do m?a l? trong khi giao th�ng t?i nhi?u tuy?n ???ng l?n b? ?�nh tr?, tr??ng h?c ph?i ?�ng c?a. Hi?n ch�nh quy?n bang n�y ?� y�u c?u s? t�n ng??i d�n t?i m?t s? th? tr?n b? ng?p n??c trong khi nhi?u khu v?c kh�c c?ng ?� s?n s�ng ?? ??i l?nh s? t�n.

Theo d? b�o, b�o Bonnie c� th? g�y ra l? l?t v� l?c xo�y t?i m?t s? khu v?c ? ?�ng Nam n??c M?.

Trong m?t di?n bi?n kh�c, gi?i ch?c ??a ph??ng cho bi?t, t?i bang Uttar Pradesh, ?n ?? ghi nh?n 18 ng??i ch?t do b? ?u?i n??c, s�t ?�nh. C�n ? bang Uttarakhand b�o c�o 6 ng??i thi?t m?ng.

Theo d? b�o, m?a l?n k�m theo gi�ng l?c s? ti?p t?c di?n ra t?i c�c khu v?c ? mi?n B?c ?n ?? trong 2 ng�y t?i. Tu?n tr??c, nh?ng tr?n m?a l?n k�m theo s?m s�t ? khu v?c mi?n T�y v� Trung bang Uttar Pradesh ?� l�m �t nh?t 23 ng??i thi?t m?ng, h�ng ch?c ng??i kh�c b? th??ng.

M�a m?a l? h�ng n?m ? ?n ?? th??ng k�o d�i t? th�ng 5 ??n th�ng 9. Trung b�nh m?i n?m l? l?t, l? ??t v� s?m s�t t?i n??c n�y ?� c??p ?i sinh m?ng c?a h�ng tr?m ng??i.

GIA B?O (T?ng h?p)

Ngu?n: Ng??i ??a Tin

Video tin t?c ???c xem nhi?u:

[mecloud]bThZ71gVON[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ma-l-lm-khin-nhiu-ngi-thit-mng-c-m-a133178.html