M?a l?n, c�ng tr�nh h�ng tr?m t? ?ang x�y d?ng ? ??ng Nai b? h? h?ng


Thứ 5, 05/05/2016 | 18:28


(?SPL) - C?n m?a l?n k�o d�i trong kho?ng 2 gi? khi?n nhi?u tuy?n ???ng ? TP Bi�n H�a (??ng Nai) bi?n th�nh s�ng, nhi?u c�ng tr�nh ?ang thi c�ng b? h? h?ng n?ng.

(?SPL) - C?n m?a l?n k�o d�i trong kho?ng 2 gi? khi?n nhi?u tuy?n ???ng ? TP Bi�n H�a (??ng Nai) bi?n th�nh s�ng, nhi?u h?ng m?c c�ng tr�nh ?ang thi c�ng b? h? h?ng n?ng.

Tin t?c tr�n VOV, chi?u 5/5, c?n m?a ??u m�a ? TP Bi�n H�a (??ng Nai) k�o d�i t? 14h ??n 16h. M?a l?n k�m gi� gi?t m?nh khi?n nhi?u xe m�y b? ng� s�ng so�i. Ngo�i Qu?c l? 1A, ???ng Nguy?n �i Qu?c, ??ng Kh?i, D??ng T? Giang... c?ng b? ng?p n?ng khi?n giao th�ng h?n lo?n.

Nhi?u ng??i ?i xe m�y ph?i d?t b? do ch?t m�y, � t� k?t c?ng k�o d�i h�ng�km. M?t s? khu v?c n??c su?i d�ng cao, ng??i d�n ra ???ng b?t c� kh� d? d�ng.

C?n m?a l?n ?� khi?n cho n??c S?n M�u (n?i c� c�y c?u X�m Mai d�i kho?ng 30m)�ch?y d?c TP Bi�n H�a d�ng cao, l�m h? h?ng m?t s? h?ng m?c c�ng tr�nh ?ang thi c�ng.

?�y l� c�ng tr�nh c?i t?o k�nh v?i chi?u d�i 6km, t?ng kinh ph� kho?ng 550 t? ??ng; l� c�ng tr�nh tr?ng ?i?m c?a t?nh ??ng Nai.

Sau c?n m?a l?n, khu v?c ch�n c?u b? x�i l? m?nh, b? k� ch�n c?u b? cu?n s?p. ?nh: B�o Ng??i lao ??ng.

B�o Ng??i lao ??ng th�ng tin, hai ?o?n b? k� k�o d�i kho?ng 150m ph�a h? l?u c?u X�m Mai d?c theo ng� 3 su?i S?n M�u. Sau c?n m?a, n??c ? khu v?c n�y ch?y cu?n cu?n. Theo ?�, c�c ?o?n b? k� c? hai b�n ch�n c?u b? x�i m?nh h?ng ph?n d??i r?i l?n l??t ?? s?p, b? cu?n tr�i.

??c bi?t, ph�a d??i c�c ?o?n k� b� t�ng, t�nh t? m?t n??c ??n ch�n k� cao kho?ng 1m, l�i ra nh?ng d�y c?c g? k� ph�a d??i. Quan s�t ph�a tr�n, n?i ???c k� th� kh�ng b? n??c ch?m t?i, tuy nhi�n ph?n d??i ch�n ?�ng c?c g? th� b? x�i r?t m?nh v� trong tho�ng ch?c, t?t c? ?� tr�i theo d�ng n??c.

Ph?n k� b? n??c cu?n tr�i. ?nh: B�o Ng??i lao ??ng.

�ng Tr?n D??ng V?, Ph� Ph�ng Qu?n l� ?� th? TP Bi�n H�a cho bi?t, c?u X�m Mai kh�ng thu?c d? �n su?i S?n M�u (d? �n c?i t?o d�ng su?i �ch?t� ? ??ng Nai) nh?ng n?m tr�n d�ng su?i n�y. D? �n do Ban Qu?n l� d? �n TP Bi�n H�a l�m ch? ??u t?, m?i ???c nghi?m thu.

Hi?n, c�c ??n v? li�n quan v?n ch?a cho bi?t ph?n thi c�ng tr? c?c g? d??i ch�n b? k� n?i d�ng ch�nh c?a d�ng su?i ch?y m?nh d? d�ng cu?n tr�i t?t c? b? k� l� thu?c thi?t k? k? thu?t, h?ng m?c thi c�ng n�o.

(Theo VOV, Ng??i lao ??ng)

[mecloud]gIbzXXzUq6[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ma-ln-cng-trnh-hng-trm-t-ang-xy-dng-ng-nai-b-h-hng-a130120.html