M�n th? hi?n "kh� ??" c?a Tr??ng Giang khi song ca "Th?t b?t ng?" v?i Tr�c Nh�n


Thứ 6, 13/05/2016 | 16:46


(?SPL) - Tr??ng Giang v� Tr�c Nh�n ?� ng?u h?ng th? hi?n l?i ca kh�c c?a Tr�c Nh�n - "Th?t b?t ng?" trong bu?i h?p b�o c�ng b? nh?ng ngh? s? ??t n�t b?c c?a Yotube.

(?SPL) - Tr??ng Giang v� Tr�c Nh�n ?� ng?u h?ng th? hi?n l?i ca kh�c ?�nh ?�m c?a Tr�c Nh�n - "Th?t b?t ng?" trong bu?i h?p b�o c�ng b? nh?ng ngh? s? ??t n�t b?c c?a Yotube v�o s�ng ng�y 12/5 t?i TP.HCM.

[mecloud]d36rpb12NZ[/mecloud]

???c bi?t, n�t b?c c?a Youtube d�nh cho nh?ng k�nh c� nh�n, t? ch?c c� l??t theo d�i t? 100.000 tr? l�n. V� trong th�ng 5 n�y, c�c ngh? s? may m?n ???c Youtube trao n�t b?c g?m c�: Danh h�i V�n S?n, danh h�i Tr??ng Giang, danh h�i Thu Trang, ca s? Tr�c Nh�n, k�nh Youtube c?a�Duy Khi�m Ng?, k�nh th�ng tin Monster NTN v� k�nh Caubengungo c?a game th? 9X Phan Thanh Nam.

Theo c�ng b? t? m?t ??n v? ??i t�c c?a Youtube t?i Vi?t Nam, th� s? l??t theo d�i tr�n c�c k�nh Youtube c� nh�n, t? ch?c ???c c?p n�t b?c trong ??t n�y ? th?i ?i?m hi?n t?i nh? sau:

K�nh B?o S?n: ?� v??t m?c 139.000 l??t theo d�i v?i h?n 74 tri?u l??t xem.

K�nh Tr??ng Giang: ?� v??t m?c 209.000 l??t theo d�i v?i h?n 78 tri?u l??t xem.

K�nh Thu Trang:�?� v??t m?c 137.000 l??t theo d�i v?i h?n 57 tri?u l??t xem.

K�nh Tr�c Nh�n:�?� ??t m?c 100.000 l??t theo d�i v?i h?n 72 tri?u l??t xem.

K�nh Duy Khi�m Ng?: ?� v??t m?c 118.000 l??t theo d�i v?i h?n 40 tri?u l??t xem.

K�nh Caubengungo:�?� ??t m?c h?n 107.000 l??t theo d�i v� tr�n 50 tri?u l??t xem.

K�nh Monster NTN:�?� ??t h?n 137.000 l??t theo d�i v?i h?n 59 tri?u l??t xem.

Theo chia s? c?a danh h�i V�n S?n, vi?c ??a c�c ch??ng tr�nh c?a Trung T�m V�n S?n l�n c�c k�nh k? thu?t s? ?� ???c th?c hi?n t? tr??c ?� r? l�u. Tuy nhi�n, c�ch ?�y v�i n?m, anh m?i th?c s? hi?u h?t c�ch v?n h�nh c?ng nh?ng ph�t tri?n k�nh v� c�c n?i dung tr�n k�nh 1 c�ch b�i b?n v� mang nh?ng n?i dung c?a Trung T�m V�n S?n ??n v?i ?�ng ??o ng??i Vi?t tr�n to�n c?u.

C�n v? ph?n Tr�c Nh�n, anh n�i r?ng m�nh r?t h?nh ph�c khi ???c c?p n�t b?c t? Youtube b?i Tr�c Nh�n l� m?t ngh? s? tr?, k�nh youtube c?a anh c?ng c� �t s?n ph?m nh?ng may m?n m?i s?n ph?m khi ra m?t ??u t?o hi?u ?ng t?t v� thu h�t ???c l??ng view ?�ng ??o t? kh�n gi?.

C�c ngh? s? c� m?t trong bu?i trao t?ng n�t b?c cho k�nh Yotube.

Tr�n s�n kh?u, s? h�i h??c v� g?n g?i c?a c�c ngh? s? d�nh cho nhau c?ng nh? cho c�c kh�n gi? v� kh�ch m?i tham gia ch??ng tr�nh ?� t?o n�n m?t kh�ng khi v� c�ng s�i ??ng v� g?n g?i. M�n th? th�ch t�nh hu?ng d�nh cho c�c ngh? s? c?ng mang ??n nhi?u ti?ng c??i cho nh?ng ng??i tham gia ch??ng tr�nh.

??c bi?t, Tr??ng Giang v� Tr�c Nh�n ?� ng?u h?ng th? hi?n l?i ca kh�c ?�nh ?�m c?a Tr�c Nh�n - Th?t B?t Ng? t?i s�n kh?u ch??ng tr�nh.�

Ti?u Qu?nh

M?i ??c gi? xem th�m video gi?i tr�:

[mecloud]gpp23aIoIz[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/mn-th-hin-kh-ca-trng-giang-khi-song-ca-tht-bt-ng-vi-trc-nhn-a131112.html