???ng s?t t?ng th�m 8 t�u du l?ch tuy?n B?c - Nam d?p h� 2016


Thứ 5, 05/05/2016 | 02:36


(?SPL) - Trong d?p h� 2016, T?ng C�ng ty ???ng s?t Vi?t Nam s? t?ng th�m t�u du l?ch tuy?n B?c � Nam ?? ?�p ?ng nhu c?u c?a h�nh kh�ch.

(?SPL) - Trong d?p h� 2016, T?ng C�ng ty ???ng s?t Vi?t Nam s? t?ng th�m t�u du l?ch tuy?n B?c � Nam ?? ?�p ?ng nhu c?u c?a h�nh kh�ch.

Theo th�ng tin tr�n b�o Ph�p lu?t TP HCM, nh?m ?�p ?ng nhu c?u ?i t�u t?ng cao c?a h�nh kh�ch d?p h� 2016, T?ng C�ng ty ???ng s?t Vi?t Nam ?� l?p th�m 8 t�u nhanh tuy?n B?c � Nam, c�c c�ng ty v?n t?i ???ng s?t (VT?S) c?ng t?ng th�m chuy?n v� �p d?ng nhi?u ch??ng tr�nh khuy?n m�i h?p d?n.

???ng s?t t?ng th�m 8 chuy?n t�u du l?ch ph?c v? h�nh kh�ch d?p h� 2016. ?nh minh h?a

Theo ?�, c�c ?o�n t�u l?p th�m ch? y?u ch?y ?o?n H� N?i - ?� N?ng, bao g?m ?�i t�u SE17/SE18 gi?a H� N?i - ?� N?ng v� ng??c l?i, ?�i t�u QB1/QB2 v� ?�i t�u QB3/QB4 gi?a H� N?i - ??ng H?i v� ng??c l?i, ?�i t�u NA3/NA4 gi?a H� N?i - Vinh v� ng??c l?i.

Khu ?o?n ph�a B?c, C�ng ty V?n t?i ???ng s?t H� N?i th?c hi?n ch�nh s�ch khuy?n m?i gi?m gi� v� t�u khu ?o?n tuy?n th?ng nh?t k? t? 0 gi? ng�y 21/5 ??n h?t ng�y 4/9. C? th?, gi?m 5\% gi� v� ??i v?i h�nh kh�ch mua v� c� nh�n ?i c�c m�c t�u SE17 (H� N?i-?� N?ng), QB1, QB3 (H� N?i-Qu?ng B�nh)...

Ngu?n tin tr�n b�o C�ng an TP HCM cho bi?t, h�nh kh�ch mua v� c� nh�n ?i c�c m�c t�u SE17 (H� N?i - ?� N?ng), QB1, QB3 (H� N?i - Qu?ng B�nh) ch?y v�o c�c ng�y th? B?y, Ch? nh?t, th? Hai, th? Ba h�ng tu?n v� ? chi?u v? v?i c�c m�c t�u SE20, QB2, QB4 ch?y v�o c�c ng�y th? Ba, th? T?, th? N?m, th? S�u h�ng tu?n s? ???c gi?m 5\% gi� v�.

Khu ?o?n ph�a Nam, C�ng ty VT?S S�i G�n t? ch?c ch?y th�m 31 chuy?n t�u tr�n c�c tuy?n S�i G�n ?i Phan Thi?t, Nha Trang, Tuy H�a v� ng??c l?i, H� N?i ?i Thanh H�a v� ng??c l?i.

??i v?i t�u ngo?i � S�i G�n � D? An, ngo�i mua t?i qu?y h??ng d?n ga S�i G�n, c?a b�n v� t?i ga D? An, h�nh kh�ch c� th? mua v� tr?c ti?p tr�n t�u.

Theo b�o Ph�p lu?t TP HCM, C�ng an TP HCM

[mecloud]RqKoupF3ah[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ng-st-tng-thm-8-tu-du-lch-tuyn-bc---nam-dp-h-2016-a130000.html