Ngân hàng có nợ xấu trên 3\% không được mở chi nhánh


Thứ 4, 11/09/2013 | 04:00


Từ ngày 23/10 tới, ngân hàng có nợ xấu trên 3\% sẽ không được mở thêm chi nhánh. Còn với các ngân hàng đủ điều kiện mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra sẽ được thành lập tối đa 10 chi nhánh tại mỗi khu vực nội thành Hà Nội hoặc nội thành TPHCM.

Từ ngày 23/10 tớ?, ng&ac?rc;n hàng có nợ xấu tr&ec?rc;n 3\% sẽ kh&oc?rc;ng được mở th&ec?rc;m ch? nhánh. Còn vớ? các ng&ac?rc;n hàng đủ đ?ều k?ện mà Ng&ac?rc;n hàng Nhà nước đưa ra sẽ được thành lập tố? đa 10 ch? nhánh tạ? mỗ? khu vực nộ? thành Hà Nộ? hoặc nộ? thành TPHCM.

Ngày 10/9, Ng&ac?rc;n hàng Nhà nước V?ệt Nam (NHNN) đ&at?lde; c&oc?rc;ng bố Th&oc?rc;ng tư số 21 quy định về mạng lướ? hoạt động của ng&ac?rc;n hàng thương mạ? (NHTM).
 Theo quy định của Ng&ac?rc;n hàng Nha nước, để được thành lập các ch? nhánh ở trong nước, NHTM phả? đáp ứng đầy đủ các đ?ều k?ện như: NHTM có thờ? g?an hoạt động từ 12 tháng trở l&ec?rc;n (t&?acute;nh từ ngày kha? trương hoạt động đến thờ? đ?ểm đề nghị) phả? có g?á trị thực của vốn đ?ều lệ tạ? thờ? đ?ểm 31 tháng 12 của năm trước l?ền kề năm đề nghị kh&oc?rc;ng thấp hơn mức vốn pháp định; hoạt động k?nh doanh có l&at?lde;? theo báo cáo tà? ch&?acute;nh hợp nhất và báo cáo tà? ch&?acute;nh r?&ec?rc;ng lẻ được k?ểm toán của năm trước l?ền kề năm đề nghị. Ngoà? ra, các NHTM phả? thực h?ện đúng, đầy đủ các quy định về ph&ac?rc;n loạ? nợ, tr&?acute;ch lập dự phòng rủ? ro theo quy định của NHNN; tỷ lệ nợ xấu so vớ? tổng dư nợ tạ? thờ? đ?ểm 31 tháng 12 của năm trước l?ền kề năm đề nghị kh&oc?rc;ng vượt quá 3\% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thờ? kỳ. Trong một số trường hợp cụ thể, nhằm phục vụ cho mục t?&ec?rc;u phát tr?ển k?nh tế, x&at?lde; hộ?, ch&?acute;nh trị, an n?nh, quốc phòng, ngoạ? g?ao và đ?ều hành ch&?acute;nh sách t?ền tệ trong từng thờ? kỳ, Thống đốc NHNN xem xét đề nghị thành lập ch? nhánh, văn phòng đạ? d?ện, đơn vị sự ngh?ệp, phòng g?ao dịch ở trong nước; ch? nhánh, văn phòng đạ? d?ện, ng&ac?rc;n hàng 100\% vốn ở nước ngoà? của NHTM tr&ec?rc;n cơ sở đảm bảo tr&?grave;nh tự, thủ tục theo quy định tạ? Th&oc?rc;ng tư này và phù hợp vớ? đ?ều k?ện thực tế. Cũng theo th&oc?rc;ng tư này, các ng&ac?rc;n hàng thương mạ? được thành lập tố? đa 10 ch? nhánh tạ? mỗ? khu vực nộ? thành Hà Nộ? hoặc nộ? thành TPHCM. Ng&ac?rc;n hàng có hoạt động dướ? 12 tháng chỉ được phép thành lập kh&oc?rc;ng quá ba ch? nhánh và các ch? nhánh này kh&oc?rc;ng được thành lập cùng tr&ec?rc;n một địa bàn tỉnh, thành phố. Đố? vớ? các ng&ac?rc;n hàng hoạt động từ 12 tháng trở l&ec?rc;n được thành lập kh&oc?rc;ng quá 5 ch? nhánh trong 1 năm tà? ch&?acute;nh. Và mỗ? ch? nhánh ng&ac?rc;n hàng tương đương mức vốn 300 tỷ đồng. Cùng vớ? các quy định tr&ec?rc;n, số lượng phòng g?ao dịch của NHTM tạ? khu vực nộ? thành Hà Nộ?, khu vực nộ? thành TPHCM kh&oc?rc;ng lớn hơn quá 2 lần số lượng ch? nhánh h?ện có của ng&ac?rc;n hàng thương mạ? tạ? mỗ? khu vực này. Số lượng phòng g?ao dịch của ng&ac?rc;n hàng thương mạ? tạ? khu vực ngoạ? thành Hà Nộ?, khu vực ngoạ? thành TPHCM và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác kh&oc?rc;ng lớn hơn quá 3 lần số lượng ch? nhánh h?ện có của ng&ac?rc;n hàng thương mạ? tạ? mỗ? khu vực này. Th&oc?rc;ng tư có h?ệu lực từ 23/10/2013.Theo D&ac?rc;n tr&?acute;

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngan-hang-co-no-xau-tren-3-khong-duoc-mo-chi-nhanh-a876.html