?�nh bom v�o d�ng ng??i h�nh h??ng ? Iraq, �t nh?t 14 ng??i thi?t m?ng


Chủ nhật, 01/05/2016 | 01:26


(?SPL) - M?t v? ?�nh bom x?y ra v�o ng�y 30/4 t?i th? ?� Baghdad c?a Iraq. �t nh?t 14 ng??i thi?t m?ng v� 25 ng??i b? th??ng.

(?SPL) - M?t v? ?�nh bom m?i x?y ra v�o ng�y 30/4 t?i th? ?� Baghdad c?a Iraq. �t nh?t 14 ng??i thi?t m?ng v� 25 ng??i b? th??ng.

Tin t?c tr�n VOV, v? t?n c�ng x?y ra khi m?t qu? bom xe ??t tr�n m?t con ???ng h??ng ??n ??n th? c?a Imam Musa Kadhim b?t ng? ph�t n?.

Theo c�c quan ch?c an ninh v� y t? Iraq, m?c ti�u c?a nh?ng k? kh?ng b? l� nh?m v�o d�ng ng??i h�nh h??ng d�ng Shiite ?ang ?i b? ??n ??n th? ?? th?c hi?n l? k? ni?m t�n gi�o h�ng n?m.

Hi?n ch?a c� nh�m n�o l�n ti?ng th?a nh?n v? ?�nh bom n�y. M?c d� v?y, c�c v? t?n c�ng t??ng t? g?n ?�y t?i Iraq ???c cho l� do t? ch?c�Nh� n??c H?i gi�o�t? x?ng (IS) th?c hi?n.

Hi?n tr??ng m?t v? ?�nh bom xe ? Iraq. ?nh: NBCNews.

B�o An ninh Th? ?� ??a tin, tr??c ?�, ng�y 23/4, t?i th? ?� Baghdad ?� c?ng ?� x?y ra m?t v? ?�nh bom k�p b?ng xe l�m 12 ng??i thi?t m?ng v� 39 ng??i kh�c b? th??ng.

V? ?�nh bom th? nh?t ?� x?y ra t?i m?t tr?m ki?m tra an ninh ? qu?n al-Husseiniya, ph�a B?c th? ?� Baghdad, khi?n 9 ng??i thi?t m?ng v� 28 ng??i b? th??ng. T? ch?c Nh� n??c H?i gi�o t? x?ng (IS) th?a nh?n ti?n h�nh v? t?n c�ng n�y.

V? n? bom th? hai nh?m v�o m?t ?o�n xe c?a qu�n ??i t?i khu v?c Arab al-Jabour, ngo?i � ph�a Nam Baghdad, khi?n 3 ng??i thi?t m?ng v� 11 ng??i b? th??ng.

Chi?u ng�y 25/4, c?ng t?i th? ?� c?a Iraq ?� x?y ra m?t ?�nh bom l�m �t nh?t 7 ng??i thi?t m?ng v� �t nh?t 32 ng??i b? th??ng. V? t?n c�ng x?y ra khi m?t xe ch?a bom ph�t n? t?i khu trung t�m th??ng m?i g?n r?p chi?u phim.

V? ?�nh bom c�n l�m 5 xe kh�c tr�n ???ng b? h? h?i v� ?� g�y ra h?a ho?n cho m?t lo?t c?a h�ng. Sau ?�, t? ch?c kh?ng b? IS ?� nh?n tr�ch nhi?m v? v? t?n c�ng n�y.�

Iaq ?� ph?i h?ng ch?u l�n s�ng b?o l?c k? t? th�ng 6/2014 k? t? khi IS chi?m nhi?u khu v?c ? ph�a B?c v� T�y Baghdad. Theo m?t b�o c�o c?a Li�n h?p qu?c, t�nh ri�ng trong n?m 2015, ?� c� h?n 22.300 ng??i th??ng vong trong c�c v? ??ng ?? v? trang t?i Iraq.�

B?O KH�NH (T?ng h?p)

(Ngu?n: An ninh Th? ?�, VOV)

[mecloud]Uj7YwB5e7x[/mecloud]

Hi?n tr??ng m?t v? ?�nh bom xe ? Iraq. ?nh: NBCNews.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nh-bom-vo-dng-ngi-hnh-hng-iraq-t-nht-14-ngi-thit-mng-a129542.html