Nhiều thiếu sót về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại HFIC


Thứ 2, 21/11/2022 | 18:40


Cùng sự kiện

Thanh tra TP.HCM vừa chỉ ra những thiếu sót, tồn tại tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM về việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước.

Mới đây, Thanh tra TP.HCM đã thông báo kết luận thanh tra (KLTT) tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC, thời kỳ thanh tra năm 2020 và năm 2021).

Kinh doanh - Nhiều thiếu sót về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại HFIC
Trụ sở Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM. Ảnh: Người Lao Động

Tại kết luận này, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra những thiếu sót, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại HFIC.

Cụ thể, về quản lý công nợ, HFIC đã chưa trích lập dự phòng 10 khoản nợ với số tiền hơn 154 tỷ đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định; đối chiếu, xác nhận công nợ chưa đầy đủ; chưa tích cực đôn đốc, thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ, có những khoản nợ kéo dài.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HFIC đến ngày 31/12/2020 là 1.165,81 tỷ đồng. Đây là số trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ 30% lợi nhuận sau thuế và các quỹ khác HFIC chưa kết chuyển do chưa được UBND thành phố phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm.

Ngoài số trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và các quỹ khác, số dư trên tài khoản lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 có khoản lợi nhuận còn lại hơn 5 tỷ đồng HFIC phải nộp ngân sách Nhà nước. Hiện số tiền 5 tỷ đồng này HFIC đã chuyển nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố.

Về quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP, HFIC thực hiện trích 3% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ Phát triển KH&CN. Tuy nhiên, HFIC chưa thực hiện trích nộp 20% số Quỹ đã trích sử dụng không hết năm 2015, 2016 và chưa nộp khoản trích từ năm 2019 số tiền hơn 3,4 tỷ đồng về Quỹ Phát triển KH&CN TP. Hiện số tiền này HFIC đã chuyển nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP.

Việc đầu tư và kinh doanh vốn vào các lĩnh vực, ngành nghề năm 2020, 2021, giá trị vốn góp của HFIC tại 28 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn đầu tư theo sổ sách kế toán là 3.465,61 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Thanh tra TP.HCM, một số công ty không chia lợi nhuận, cổ tức (năm 2020 có 10 doanh nghiệp, năm 2021 có 14 doanh nghiệp) trong đó có 7 doanh nghiệp bị lỗ, số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 349 tỷ đồng, HFIC đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền 349 tỷ đồng; 7 doanh nghiệp bị lỗ nêu trên khó có khả năng bảo toàn vốn đầu tư…

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Văn phòng UBND TP đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi.

Với những thiếu sót, tồn tại kể trên, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc HFIC chấn chỉnh công tác quản lý, đối chiếu công nợ phải thu đúng theo quy định. Rà soát và có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn để đảm bảo thu hồi vốn, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Khẩn trương triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV và Thanh tra Chính phủ; chấn chỉnh công tác thẩm định cho vay, xây dựng phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu (nhóm 5) trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn hoạt động. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và trình UBND TP.HCM phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn ủy thác…

Tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, viên chức, người lao động tại các phòng ban và các đơn vị trực thuộc…

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót đã nêu tại KLTT theo thẩm quyền quy định.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-thieu-sot-ve-quan-ly-su-dung-von-nha-nuoc-tai-hfic-a557979.html