Nh?ng b� m?t v? "ch? th?n" online: �D? c�o kh?i hang�


Thứ 7, 28/05/2016 | 03:33


(?SPL) - Sau khi ch?c ch?n �c� n?i t?ng �c?n c�u�, PV b�o ?S&PL ?� l�n m?t k?ch b?n kh� k? ?? d? �c� ph?i ra m?t.

(?SPL) - Sau khi ch?c ch?n �c� n?i t?ng �c?n c�u�, PV b�o ?S&PL ?� l�n m?t k?ch b?n kh� k? ?? d? �c� ph?i ra m?t. Sau r?t nhi?u cu?c h?n b? �c� h?y b? do c?nh gi�c, cu?i c�ng cu?c g?p g? c?ng ?� di?n ra. T? ?�y, nh?ng b� m?t v? th? gi?i ng?m c?a �c� n?i t?ng d?n ???c h� l?.

Gay c?n v?i chi?n thu?t d? �c� 9X l? di?n

Sau nhi?u ng�y k� k�o v? gi� c?, c�c �c� th?n li�n t?c ?eo b�m dai d?ng ?? thuy?t ph?c ch�ng t�i ??ng � giao d?ch. Nh?ng ??i t??ng n�y th??ng vi?n ?? l� l?, d�ng l?i n�i ngon ng?t ?? d? d? PV v� h?a h?n v? m?c gi� h?p d?n c?a n?i t?ng. Th?m ch�, nhi?u k? c�n s?n s�ng ?ng ti?n tr??c ?? ch�ng t�i l�m c�c x�t nghi?m HLA (x�t nghi?m kh�ng nguy�n b?ch c?u ng??i).

Tr??c t�nh hu?ng n�y, PV ?� �di?n� m?t s? ph�p th? �?ng ti?n tr??c� v� k?t qu? th?t b?t ng?, h?u h?t c�c �c� th?n ??u nhanh ch�ng... b?c h?i. C�c t�i kho?n mang t�n nh? Tr?n Ng?c Lan, Tr?n T�m... h?u h?t ch? d?ng l?i ? vi?c inbox (chat ri�ng).

Tuy nhi�n, trong ?�m �c� n�y, c�nh PV ??c bi?t ch� � ??n s? nhi?t t�nh c?a g� trai 9X t?ng b�n th?n v?i nickname S.�.T.. Sau nhi?u ng�y PV �nh?p vai� ng??i mu?n b�n th?n v� li�n ti?p �ra chi�u� n?n n?, gi�i b�y v?i g� �c� 9X. Theo ?�, qua s? ?i?n tho?i, PV tr?i l�ng v?i g� v? ho�n c?nh gia ?�nh m�nh ?ang g?p kh� kh?n, r?t c?n ti?n, th? nh?ng do �v?� ch?a ??ng thu?n cho b�n th?n, v� v?y, PV ?? ngh? �c� S.�.T. ph?i ?? �hai v? ch?ng� g?p tr?c ti?p ?? bi?t �ng??i th?t vi?c th?t� v� y�n t�m h?n.

L�c ??u, T. t? ra kh� �c�o gi��, h?n l??ng l? l?y l� do n�y, l� do kh�c ?? tr� ho�n vi?c g?p m?t tr?c ti?p v?i �hai v? ch?ng ng??i mu?n b�n th?n� (PV ?�ng gi?).

Qua ?i?n tho?i, T. li�n t?c chia s? v� t? ra ??ng c?m v?i �ho�n c?nh kh� kh?n� c?a ch�ng t�i. Th?nh tho?ng, g� ta c?ng kh�ng qu�n nh?c l?i r?ng, vi?c b�n th?n cho ng??i ?ang c?n gh�p c?ng l�... l�m vi?c thi?n.

Ph?i m?t nhi?u cu?c ?i?n tho?i trao ??i, thuy?t ph?c v� khi �c� ?� c?n c�u�, T. m?i quy?t ??nh ??ng � cho ch�ng t�i g?p m?t. ??a ?i?m ban ??u ???c S.�.T. ?n ??nh l� t?i vi?n Qu�n y 103 v� h?n g?p m?t v�o m?t ng�y Ch? nh?t. Th? nh?ng, ch? m?t ng�y sau ?�, kh�ng hi?u v� l� do g�, g� n�y li�n t?c thay ??i ??a ?i?m h?n g?p.

Nh?n th?y c� nhi?u ?i?u b?t th??ng, ch�ng t�i quy?t ??nh �kh�ng g?p n?a� v� t? ch?i lu�n vi?c b�n th?n! Theo c?m nh?n c?a PV, c� l? T. c?ng c?nh gi�c v� ?ang th?m d� nh?ng �??ng t?nh� t? ph�a ch�ng t�i, v� v?y, ch�ng t�i c�ng ph?i �di?n� cho th?t ??t.

V�, th?t b?t ng?, c� l? di?n bi?n t�m l� c?a T. ?�ng nh? ph?ng ?o�n c?a PV, ngay sau khi ch�ng t�i t? ch?i b�n th?n, g� �c� n�y b?ng nhi�n nhi?t t�nh tr? l?i v� quy?t ??nh �ch?t� ng�y g?p m?t v�o th? Ba (ng�y 24/5), ??a ?i?m ???c ?n ??nh ch?c nh? ?inh g?n b?n xe M? ?�nh.

Su?t bu?i g?p m?t, �c� T. lu�n kho�c tr�n m�nh �nh�n m�c�... l�m vi?c thi?n.

�C� tung �chi�u�

Nh?n l?i h?n g?p T., PV c?a b�o ?S&PL ?� �v�o vai� hai v? ch?ng t? qu� ra H� N?i c� c�ng vi?c gia ?�nh v� ti?n th? s?p x?p g?p T. ?? t�m hi?u lu�n th? t?c b�n th?n. ?�ng th?i ?i?m T. h?n g?p, t?i H� N?i tr?i m?a x?i x?, giao th�ng kh�ng ???c thu?n ti?n cho l?m.

Theo ?�, l�c ??u T. h?n g?p ch�ng t�i t?i m?t qu�n c� ph� ph�a sau b?n xe M? ?�nh v�o kho?ng 13h30�. Nh?ng sau ?�, T. li�n t?c g?i ?i?n th�ng b�o ?ang b? t?c ???ng do tr?i m?a qu� to v� ?? ngh? chuy?n bu?i g?p v�o gi?a gi? chi?u. Ch?a hi?u T. c� ??nh �gi? tr� g� hay kh�ng nh?ng ch�ng t�i v?n quy?t t�m ng?i ch? d??i c?n m?a. Su?t h?n 2 ti?ng ??ng h?, hai b�n c? ?i?n qua ?i?n l?i trao ??i, h?n ??a ?i?m ch�nh th?c, cu?i c�ng th� PV c?ng ch?n ???c m?t qu�n c� ph� thu?n ti?n cho cu?c �mua, b�n� ? g?n b?n xe M? ?�nh, ??n h?n 15h30 �th� �c� T. c?ng xu?t hi?n.

Nh�n b? ngo�i, T. c�n r?t tr?, d�ng ng??i th? sinh, n??c da tr?ng. Tuy nhi�n, khi ti?p x�c m?i th?y g� ta c� kh� nhi?u kinh nghi?m trong l?nh v?c m�i gi?i b�n n?i t?ng. Ban ??u, T. t? ra kh� th?n tr?ng v?i ch�ng t�i v� m?t s? ng??i b�n trong qu�n c� ph�. G� ??o m?t l??t nhanh m?t l??t nh�n �c?p v? ch?ng mu?n b�n th?n� nh? ?? d� x�t. Tuy nhi�n, c� v? nh? PV �di?n� c?ng kh� ??t, T. d??ng nh? ?� tin t??ng r?ng, ch�ng t�i ?�ch th? l�... d�n qu� ra th�nh ph?. Sau �t ph�t x� giao, �c� T. b?t ??u t? ra c?i m? h?n v� �l�i� PV theo c�u chuy?n c?a g� ta. T. chia s?, ch�nh b?n th�n g� c?ng ?� t?ng ph?i b�n ?i m?t th?n ?? l?y ti?n tr? n?. Theo l?i T., g� m?i 24 tu?i nh?ng ?� c� v? v� hai con. Hai v? ch?ng T. v?n ch? l�m c�ng nh�n, l??ng ba c?c ba ??ng n�n nhi?u khi c� c�ng vi?c g?p c?n ??n nhi?u ti?n th� c?ng kh�ng bi?t xoay x? ? ?�u. H?i ??u n?m v?a qua, T. v??ng v�o n? n?n, b? ng??i ta ?�i g?p, hai v? ch?ng kh�ng bi?t ki?m ?�u ra ti?n tr? n?. Cu?i c�ng, T. quy?t ??nh b�n m?t qu? th?n c?a m�nh ?? trang tr?i kho?n n? tr�n. ?? ch?ng minh cho l?i n�i c?a m�nh, T. v?a ??a cho ch�ng t�i xem t? gi?y x�c nh?n vi?c hi?n th?n c�ng v?i gi?y ra vi?n c?a m�nh, ??ng th?i m?t tay T. k�o v?t �o b�n tr�i l�n ?? �v? ch?ng� t�i nh�n th?y r� v?t s?o c?a g� do ca m? b�n th?n ?? l?i.

T. �chia s?� th�m, ch�nh v� g� t?ng r?i v�o ho�n c?nh t�ng qu?n n�n c�ng c?m th�ng v?i c?nh ng? c?a ch�ng t�i. G� b?o r?ng, th?i gian ? vi?n l�m c�c x�t nghi?m v� ???c ch?m s�c ph?c h?i s?c kh?e sau ph?u thu?t, T. bi?t ???c r?t nhi?u ng??i ?ang c� nhu c?u c?n gh�p t?ng, th?m ch� nhi?u �c� c?ng g? g?m T. gia nh?p v�o c�c m?ng l??i m�i gi?i mua b�n th?n. �M�nh l�m c�i �ngh?� n�y c?ng l�... l�m ph�c. G?p ng??i c?n ti?n mu?n b�n t?ng v� bi?t th�ng tin v? ng??i c?n t?ng ?? gh�p th� m�nh ??ng ra ch?p n?i cho hai b�n ?�p ?ng ???c nguy?n v?ng c?a nhau. T?t c? chi ph� ?i l?i, ?n ?, l�m x�t nghi?m, tr? �ph� cho ng??i b�n, ti?n chi cho b�c s?, ti?n c�ng m�i gi?i ngu?n t?ng, ti?n l�m ph?u thu?t... ??u do gia ?�nh ng??i ???c gh�p t?ng ph?i tr?. T?t t?n t?t, b�nh qu�n ?? ???c gh�p m?t qu? th?n cho ng??i th�n, c�c gia ?�nh n�y ph?i tr? kho?ng v�i tr?m tri?u, c� khi c? t? ??ng�, g� �c� 9X ti?t l?.

PV t? ra b?n kho?n v? m?c ?? an to�n khi ph?u thu?t, T. ??ng vi�n ch�ng t�i: �C? y�n t�m, c�c b�c s? ph?u thu?t ??u l� chuy�n gia ??u ng�nh. Sau ph?u thu?t ch? ?au 2-3 ng�y, sau ?� s? gi?m d?n, kho?ng 1 th�ng l� s?c kh?e ?n ??nh th�i�. V?a n�i, T. v?a ??a tay v�n v?t �o b�n tr�i l�n m?t l?n n?a ?? ch�ng t�i nh�n th?y v?t s?o ph?u thu?t c?a g� ta, nh? th? mu?n kh?ng ??nh th�m cho l?i n�i c?a m�nh, g� b?o: �Nh? t�i ?�y n�y, 1 th�ng l� v?n ??ng b�nh th??ng, ch? ??ng l�m g� n?ng qu� l� ???c. ??y, anh ch? th?y t�i c� ?nh h??ng s?c kh?e g� ?�u. Hai v? ch?ng c� quy?t ??nh th� quy?t ??nh s?m ?i, gi� l?n n�y t�i gi?i thi?u l� ???c ??y�.

Ngo�i ra, T. c?ng d?n d?t ch�ng t�i qua r?t nhi?u c�u chuy?n trong su?t bu?i g?p g? ?? ch�ng t�i c?m th?y g� ta g?n g?i h?n v� c� th? hi?u th�m ph?n n�o r?ng g� ?ang l�m �vi?c thi?n�, ch? ti?n c�ng m�i gi?i kh�ng ph?i l� t?t c??

B?t ng? ti?t l? nh?ng chuy?n b� m?t c?a gi?i �c� th?n

Qu� tr�nh g?p m?t, T. ?� chia s? th�m nh?ng �m�nh trong ngh?� v� ti?t l? cho ch�ng t�i c�c c�ch ?? c� th? l�m ???c b? h? s? h?p l? nhanh v� thu?n l?i nh?t. H?n c?ng gi�i b�y nh?ng c�u chuy?n �trong nh�� m� ch? �n?i b?� ?�m �c� n?i t?ng m?i bi?t ???c�

NH�M PV

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nhng-b-mt-v-ch-thn-online-d-co-khi-hang-a132904.html