Nh?ng ?i?u th� v? v? t? ph� Li Ka Shing (L� Gia Th�nh)


Thứ 2, 16/05/2016 | 00:45


(?SPL) - M� phong th?y, quy?t ??nh ??u t? v�o Facebook, l�m gi�u t? nh?a, d�ng thang m�y nhanh nh?t th? gi?i,� l� nh?ng ?i?u th� v? nh?t v? t? ph� gi�u nh?t ch�u �...

(?SPL) -�M� phong th?y, quy?t ??nh ??u t? v�o Facebook, b? h?c gi?a ch?ng, l�m gi�u t? nh?a, d�ng thang m�y nhanh nh?t th? gi?i,� l� nh?ng ?i?u th� v? nh?t v? t? ph� gi�u nh?t ch�u � Li Ka Shing (L� Gia Th�nh)�

T? ph� Li Ka Shing (L� Gia Th�nh)�87 tu?i n�y ?� ???c m?nh danh l� �si�u nh�n� cho s? nh?y b�n trong kinh doanh c?a m�nh, c�ng v?i kh? n?ng c� gi�nh chi?n th?ng trong nh?ng th??ng v? ??y cam go. Tuy nhi�n, �ma thu?t� c?a �ng g?n ?�y d??ng nh? c� v? kh�ng ???c m?nh m? nh? tr??c, khi Li�n Minh Ch�u �u v?a ch?n k? ??ng k? ho?ch c?a c�ng ty CK Hutchison Holdings c?a L� Gia Th�nh mua l?i O2 t? Telefornia ?? tr? th�nh h�ng di ??ng l?n nh?t n??c Anh.

T? ph� Li Ka Shing�trong n?m nay ?ang trong cu?c ?ua gi�nh ng�i v? gi�u nh?t Ch�u � v?i 2 t? ph� kh�c l� Jack Ma, nh� s�ng l?p ra h�ng th??ng m?i ?i?n t? Alibaba v� Wang Jianlin (V??ng Ki?n L�m), Ch? t?ch t?p ?o�n b?t ??ng s?n Dalian Wanda, theo ch? s? t? ph� Bloomberg Billionaires Index. Tr�n th? gi?i, t? ph� Li Ka Shing�x?p th? 24 v? t�i s?n.

?? ch? kinh doanh c?a t? ph� n�y bao g?m nhi?u l?nh v?c, t? b?t ??ng s?n, c?ng bi?n, ?i?n tho?i di ??ng, si�u th?, cho thu� m�y bay ??n d?u m?. CK Hutchison Holdings, c�ng ty l?n nh?t c?a t? ph� L� Gia Th�nh (n?u x�t theo t�i s?n phi b?t ??ng s?n) c� ho?t ??ng ? 56 qu?c gia t�nh ??n cu?i n?m 2015.

T? ph� m� phong th?y

?� c� nhi?u ng??i b�n v? y?u t? phong th?y xung quanh L� Gia Th�nh. C� ng??i n�i v? s? ?nh h??ng c?a m? t? nh� h? L� ? Tri?u Ch�u (Qu?ng ?�ng) v?i s? nghi?p c?a �ng. C� ng??i l?i t�m hi?u phong th?y c?n bi?t th? tri?u ?� c?a h? L� nh? c�ch l� gi?i v? ngu?n ti?n d?i d�o c?a T?p ?o�n Tr??ng Giang Th?c Nghi?p.

Tr�n th?c t?, L� Gia Th�nh r?t tin v�o phong th?y, l?i c?c k? c?n th?n, chu ?�o trong vi?c s?p ??t b�i tr� m?i th? xung quanh. Ngay c? tr? s? v� ph�ng l�m vi?c c?a �ng c?ng tu�n theo c�c quy t?c nghi�m ng?t c?a phong th?y.

M?t trong nh?ng ??c ?i?m phong th?y quan tr?ng trong v? tr� c?ng nh? thi?t k? tr? s? c?a T?p ?o�n Tr??ng Giang Th?c Nghi?p ?� l� �t�nh khi�m nh??ng�. ?� l� m?t t�a nh� g?m 70 t?ng, l� m?t trong 3 t�a nh� cao nh?t ? Trung Ho�n � khu trung t�m t�i ch�nh H?ng K�ng.

Theo m� t? c?a nh?ng ng??i ?� c� c? h?i v�o c?n ph�ng c?ng nh? h�nh ?nh ???c c�ng khai tr�n b�o ch� th� v?n ph�ng c?a L� Gia Th�nh ch? r?ng 20m2. ? trong c?n ph�ng nh? n�y, h? L� ch? huy to�n b? �?? ch?� gi�u c� c?a m�nh ? 52 qu?c gia tr�n to�n th? gi?i. N?u kh�ng c� v? s? d�ng th? t? ?? m? thang m�y th� cho d� v�o ???c t�a nh� c?ng kh�ng bao gi? l�n ???c ph�ng c?a L� Gia Th�nh.

B�n l�m vi?c c?a L� Gia Th�nh n?m ngay b�n c?nh c?a s?, b�n tr�i b�i tr� r?t ??n gi?n. Kh�ng c� ?nh, kh�ng c� gi?i th??ng hay t�i li?u ??y b�n nh? nh?ng ch? t?ch, gi�m ??c hay t? ph� kh�c. �ng quan ni?m: �Vi?c c?a ng�y h�m nay th� h�m nay ph?i ho�n th�nh, tr�n b�n s? kh�ng ?? l?i b?t c? t? gi?y n�o�. Trong ph�ng l�m vi?c c?a L� Gia Th�nh c� 6 b? ?i?n tho?i chuy�n d�ng g?i cho ng??i th�n, th? k� v� c�c nhi?m v? kh�c. ? hai b�n gh? ng?i c?a L� Gia Th�nh l� hai m�n h�nh m�y t�nh r?t l?n, l�c n�o c?ng hi?n th? tr?ng th�i c? phi?u c?a t?p ?o�n.

T? ph���Li Ka Shing (L� Gia Th�nh) l� ng??i Hoa ??u ti�n mua c�ng ty c?a Anh.

5 ph�t cho Facebook

Li t?ng ti?t l? �ng ch? m?t 5 ph�t trong m?t ng�y th�ng 12/2007 ?? quy?t ??nh ??u t? v�o trang m?ng x� h?i non tr? Facebook th?i ?i?m ?�.

Khi ?�, Facebook (Fb) h?u nh? ch?a t?o ra doanh thu v� t? ??nh gi� m�nh t?i 15 t? USD. Tuy nhi�n, ?n t??ng tr??c l??ng ng??i d�ng t?ng ch�ng m?t m?i ng�y, Li Ka Shing ?� quy?t ??nh chi t?i 180 tri?u USD cho l?n ??u ti�n mua c? phi?u c?a Fb. Sau n�y, �ng ?� mua ti?p m?t l?n n?a c? phi?u c?a h�ng n�y nh?ng s? ti?n ch�nh x�c kh�ng ???c c�ng b?.

B? h?c gi?a ch?ng

N?m 12 tu?i, Li b? h?c v� l�m th? h?c vi?c trong m?t nh� m�y s?n xu?t d�y ??ng h? do ho�n c?nh kh� kh?n, b? m?t v� g�nh n?ng tr�ch nhi?m ti?n b?c

L�m gi�u t?� ?? nh?a

Sau ?�, n?m 14 tu?i, Li l�m vi?c to�n th?i gian ? m?t c�ng ty bu�n b�n ?? nh?a ?? g�p ph?n nu�i s?ng gia ?�nh. ?�y l� ti?n ?? gi�p Li l?p nghi?p sau n�y. Sau 8 n?m l�m vi?c cho c�ng ty nh?a, n?m 1950, Li kh?i nghi?p kinh doanh c?a ri�ng m�nh v?i vi?c th�nh l?p c�ng ty Tr??ng Giang chuy�n s?n xu?t ?? ch?i v� ?? gia d?ng b?ng nh?a.

L?i nhu?n t? ng�nh nh?a gi�p Li b?t ??u c� ti?n mua nh� x??ng ? Hong Kong trong nh?ng n?m 1960, giai ?o?n x� h?i ??y b?t ?n v� nh?ng bi?n ??ng ch�nh tr? v� ??i ??u t? t??ng. Sau ?�, h? th?ng nh� x??ng n�y ?� gi�p Li �gi�u to� nh? gi� ??t t?ng khi t�nh h�nh ?n ??nh tr? l?i.

D�ng thang m�y nhanh nh?t th? gi?i

V?n ph�ng l�m vi?c c?a Li t?a l?c t?i t?i t?ng tr�n c�ng c?a t�a nh� Cheung Kong ? trung t�m Hong Kong. ?�y l� t�a nh� r?t n?i ti?ng v� c� m?t h? b?i c� nh�n v� thang m�y nhanh nh?t th? gi?i (c� th? di chuy?n 70 t?ng trong 45 gi�y)

Ng??i Hoa ??u ti�n mua c�ng ty c?a Anh

N?m 1979, Li tr? th�nh ng??i Hoa ??u ti�n mua c? ph?n ki?m so�t ? m?t trong nh?ng h�ng th??ng m?i c?a ng??i Anh ? thu?c ??a Hong Kong, Hutchison Whampoa. D??i s? l�nh ??o c?a Li Ka Shing, Hutchison Whampoa hi?n l� m?t trong nh?ng t?p ?o�n l?n nh?t khu v?c v?i gi� tr? v�o kho?ng 60 t? USD, th?ng tr? trong ng�nh v?n t?i, n?ng l??ng, b?t ??ng s?n, vi?n th�ng v� b�n l?.

??c s�ch ?? t�m s? thanh th?n

T? ph� gi�u nh?t Ch�u � cho bi?t, �ng c� m?t c�ch r?t hi?u qu? ?? t�m th?y s? thanh th?n trong t�m h?n: �N?u t�i c� m?t k? ngh? hi?m hoi n�o ?�, t�i s? ??c s�ch su?t�.

Sau b�n l�m vi?c c?a Li lu�n treo m?t b?c tranh th? ph�p, tr�n ?� vi?t v? ch�n l� s?ng c?a �ng: �??t m?c ti�u cao, l�m b?n v?i nhi?u lo?i ng??i, t?n h??ng nh?ng ni?m vui ??n gi?n, ??ng tr�n cao, ng?i d??i th?p, b??c ?i v?ng ch�i�.

TUY?T MAI (T?ng h?p)

Ngu?n: Ng??i ??a tin

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nhng-iu-th-v-v-t-ph-li-ka-shing-l-gia-thnh-a131356.html