Nh?ng l?u � khi ?n d?a h?u ?? tr�nh g?p nguy hi?m


Thứ 2, 09/05/2016 | 08:16


D?a h?u l� lo?i tr�i c�y ng?t m�t, r?t b? d??ng v� ???c nhi?u ng??i ?a th�ch. Tuy nhi�n, n?u nh? kh�ng bi?t c�ch ?n, lo?i tr�i c�y n�y s? g�y h?i cho s?c kh?e gia ?�nh

D?a h?u l� lo?i tr�i c�y ng?t m�t, r?t b? d??ng v� ???c nhi?u ng??i ?a th�ch. Tuy nhi�n, n?u nh? kh�ng bi?t c�ch ?n, lo?i tr�i c�y n�y s? g�y h?i cho s?c kh?e gia ?�nh b?n.

D??i ?�y l� m?t s? ?i?u khi ?n d?a h?u b?n c?n ph?i l?u �:

Kh�ng ?n khi th?n y?u

B?n kh�ng n�n ?n d?a h?u khi th?n y?u. ?nh minh h?a.

Khi th?n y?u s? d?n t?i ch?c n?ng b�i ti?t trong c? th? k�m v� d?n t?i s?ng ph� to�n th�n. N?u ?n d?a h?u s? khi?n l??ng n??c n?p v�o c? th? t�ch t? l�m t?ng l??ng m�u d?n t?i s?ng ph� th?m ch� l� suy tim, theo Kh?e & ??p.

Kh�ng b? h?t d?a h?u khi ?n

Nhi?u ng??i c� th�i quen b? h?t d?a h?u khi ?n m� kh�ng bi?t r?ng ?� b? l? r?t nhi?u axit c?n thi?t cho c? th? nh?: ryptophan gi�p d? ng?, glutamic t?ng c??ng ho?t ??ng tr� n�o v� lysine gi�p c? th? h?p thu canxi,h? tr? h�nh th�nh collagen t?t cho x??ng kh?p. ??c bi?t, h�m l??ng lycopene v� vitamin trong h?t d?a h?u c�n c� t�c d?ng l�m t?ng kh? n?ng sinh s?n ? nam gi?i v� duy tr� h? th?n kinh, c� l?i cho ??i s?ng t�nh d?c.

Kh�ng g?t b? l?p c�i m�u tr?ng

Kh�ng n�n b? ph?n c�i tr?ng c?a qu? d?a h?u khi ?n. ?nh minh h?a.

C�i d?a h?u (ph?n m�u tr?ng) c� ch?a l??ng ???ng, ch?t kho�ng, vitamin phong ph�, c� t�c d?ng gi?i nhi?t, h? n�ng b�i tr? m?t m?i, gi?m huy?t �p, c?i thi?n kh? n?ng ho?t ??ng c?a h? th?ng mi?n d?ch v� tu?n ho�n m�u. Do ?�, d� kh� ?n nh?ng b?n c?ng kh�ng n�n g?t b? ch�ng.

Kh�ng ?n khi ?� b? ra qu� l�u

Khi b? d?a h?u ra n�n ?n ngay ?? tr�nh b? m?t ch?t v� c?m gi�c m?t ngon. H?n n?a, d?a h?u b? ra ?? b�n ngo�i qu� l�u ch?a ?n, v� kh�ng c�n l?p v? b?o qu?n s? d? b? n?u v� c� th? b? nhi?m khu?n, s? khi?n b?n d? b? ng? ??c, ?nh h??ng ??n h? ti�u h�a c?a m�nh.

?n qu� nhi?u

Kh�ng n�n ?n qu� nhi?u d?a h?u. ?nh minh h?a.

D?a h?u thu?c lo?i th?c ph?m s?ng v� ngu?i, ?n nhi?u c� th? l�m t?n h?i t? v?, g�y ra k�m ?n, ti�u h�a kh�ng t?t, d? l�m ch??ng b?ng, ?i t?. 94\% th?t d?a h?u l� n??c, v?i l??ng n??c l?n nh? v?y n� s? l�m lo�ng d?ch d? d�y, g�y kh� ti�u v� ?nh h??ng ??n ch?c n?ng ti�u h�a.

Kh�ng ?n d?a h?u khi b? ti?u ???ng

Trong d?a h?u c� ch?a h�m l??ng ???ng l?n, ch? y?u l� ???ng ???ng glucoza, ???ng m�a, v� ???ng fructoza. V� v?y, ?n d?a h?u khi m?c b?nh ti?u ???ng s? l�m cho l??ng ???ng trong m�u t?ng cao, l�m r?i lo?n qu� tr�nh chuy?n ??i ch?t trong c? th?. Th?m ch� g�y ng? ??c v� c� th? ?nh h??ng t?i t�nh m?ng.

Kh�ng ?n khi mu?n gi?m c�n

Khi c? th? m?t m?i kh�ng n�n ?n d?a h?u. ?nh minh h?a.

M?c d� d?a h?u l� m?t tr�i c�y t?t cho da nh?ng do c� h�m l??ng ???ng r?t cao, d? chuy?n ??i th�nh ch?t b�o n�n v?i nh?ng b?n g�i ?ang c� � ??nh gi?m c�n c?n c�n nh?c khi l?a ch?n tr�i c�y n�y.

Kh�ng ?n khi c? th? m?t m?i

Khi ?ang m?t m?i, nhi?u ng??i c� s? th�ch ?n hoa qu? l?nh, ??c bi?t l� d?a h?u, theo Gia ?�nh & X� h?i. Tuy nhi�n, ?i?u ?� s? l�m c? th? b?n m?t m?i h?n m� kh�ng h? bi?t nguy�n nh�n. V� d?a h?u s? l�m t?ng l??ng n??c trong c? th?. N?u l??ng n??c d? th?a kh�ng ???c b�i ti?t ra kh?i c? th?, th� kh?i l??ng m�u s? t?ng v� ti?p t?c g�y nghi�m tr?ng cho t�nh tr?ng s?ng t?y, d?n ??n ki?t s?c v� m?t m?i.

?? l?nh d?a h?u

Nh?ng ng�y n?ng n�ng ai c?ng th�ch ?n d?a h?u ?? l?nh nh?ng kh�ng bi?t r?ng, ?i?u n�y s? g�y h?i d? d�y, t?n th??ng t? v?. ?nh minh h?a.

Nh?ng ng�y h� n?ng n�ng ai c?ng c� s? th�ch ?n d?a h?u ?? l?nh, nh?ng kh�ng bi?t r?ng vi?c n�y l?i g�y k�ch th�ch m?nh v?i d? d�y, d? t?n th??ng t? v?. V� v?y tr??c khi ?n, ch? n�n ??t d?a h?u ? ng?n d??i c?a t? l?nh ? nhi?t ?? kho?ng 8-10 ??. M?i l?n ?n c?ng kh�ng n�n ?n qu� 500g. Nh?ng ng??i b? ?au r?ng, s�u r?ng ho?c ch?c n?ng d? d�y ???ng ru?t k�m t?t nh?t l� kh�ng n�n ?n d?a h?u l?nh.

Theo Ng??i ??a tin

Xem th�m video:

[mecloud]p08gYd4C27[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nhng-lu-khi-n-da-hu-trnh-gp-nguy-him-a130516.html