Ông Nguyễn Bá Thanh: "Anh em nói vui Hà Nội không vội được đâu..."


Thứ 5, 12/09/2013 | 03:34


Tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao (TAND), ông Nguyễn Bá Thanh đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức buổi công bố kế hoạch, nội dung và chương trình làm việc của Đoàn công tác với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Tạ? buổ? làm v?ệc vớ? Tòa án nh&ac?rc;n d&ac?rc;n tố? cao (TAND), &oc?rc;ng Nguyễn Bá Thanh đánh g?á cao c&oc?rc;ng tác chuẩn bị, tổ chức buổ? c&oc?rc;ng bố kế hoạch, nộ? dung và chương tr&?grave;nh làm v?ệc của Đoàn c&oc?rc;ng tác vớ? Ban cán sự đảng Tòa án nh&ac?rc;n d&ac?rc;n tố? cao.Sáng nay ngày 11/9, &oc?rc;ng Nguyễn Bá Thanh đ&at?lde; dẫn đầu đoàn c&oc?rc;ng tác số 3 làm v?ệc vớ? Ban cán sự đảng Tòa án nh&ac?rc;n d&ac?rc;n tố? cao, về v?ệc tr?ển kha? thực h?ện Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 05-8-2013 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐTW ngày 06-8-2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về v?ệc k?ểm tra, g?ám sát v?ệc thanh tra, khở? tố, đ?ều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng ngh?&ec?rc;m trọng, phức tạp.Đoàn c&oc?rc;ng tác do &oc?rc;ng Nguy&ec?rc;̃n Bá Thanh d&ac?rc;̃n đ&ac?rc;̀u là một trong bảy đoàn c&oc?rc;ng tác được thành l&ac?rc;̣p theo k&ec?rc;́ hoạch k?&ec?rc;̉m tra g?ám sát v?&ec?rc;̣c thanh tra vụ v?&ec?rc;̣c, khở? t&oc?rc;́, đ?&ec?rc;̀u tra, truy t&oc?rc;́ xét xử các vụ án tham nhũng phức tạp của Ban Chỉ đạo T.Ư v&ec?rc;̀ phòng ch&oc?rc;́ng tham nhũng, đ&ec?rc;̀ ra từ h&oc?rc;̀? đ&ac?rc;̀u tháng 8.Về ph&?acute;a Ban cán sự đảng TAND tố? cao có đồng ch&?acute; Trương Hòa B&?grave;nh, B&?acute; thư Trung ương Đảng, B&?acute; thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tố? cao; đồng ch&?acute; Nguyễn Sơn, Phó B&?acute; thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tố? cao và l&at?lde;nh đạo các đơn vị thuộc TAND tố? cao.

t?nmo?.vn/2013/09/11/?mages670719\_Dong\_ch?\_Nguyen\_Ba\_Thanh\ (1).jpg">
t?nmo?.vn/2013/09/11/?mages670719\_Dong\_ch?\_Nguyen\_Ba\_Thanh\ (1).jpg" alt="&Oc?rc;ng Nguyễn Bá Thanh: Anh em nó? vu? Hà Nộ? kh&oc?rc;ng vộ? được đ&ac?rc;u..." />
&Oc?rc;ng Nguyễn Bá Thanh dẫn đầu Đoàn c&oc?rc;ng tác số 3 làm v?ệc vớ? Ban cán sự đảng Tòa án nh&ac?rc;n d&ac?rc;n tố? cao

Tạ? buổ? làm v?ệc &oc?rc;ng Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh, mục đ&?acute;ch ch&?acute;nh của đợt k?ểm tra, g?ám sát lần này tạ? các đơn vị thuộc TAND tố? cao là nhằm đánh g?á những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong c&oc?rc;ng tác thụ lý, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án ngh?&ec?rc;m trọng, phức tạp, dư luận x&at?lde; hộ? quan t&ac?rc;m để t&?grave;m b?ện pháp tháo gỡ, đ&oc?rc;n đốc đẩy nhanh t?ến độ xét xử các vụ án tham nhũng tồn đọng, kéo dà?. Mặt khác, th&oc?rc;ng qua k?ểm tra, g?ám sát để phát h?ện những sơ hở, th?ếu sót về mặt cơ chế, ch&?acute;nh sách, pháp luật l?&ec?rc;n quan đến xét xử án tham nhũng để t?ếp tục bổ sung, sửa đổ?, hoàn th?ện, phục vụ tốt hơn cho c&oc?rc;ng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Theo &oc?rc;ng Thanh, m&oc?rc;̣t trong những vướng mắc lớn trong v?&ec?rc;̣c truy t&oc?rc;́ xét xử án tham nhũng là còn th?&ec?rc;́u các ch&ec?rc;́ tà? cơ sở pháp lý v&ec?rc;̀ g?ám định.

“H?&ec?rc;̣n nay kh&ac?rc;u g?ám định tư pháp đang tắc v&oc?rc; cùng, các ngành đ&at?lde; gắng r&oc?rc;̀? nhưng nó v&ac?rc;̃n dở dở ương ương, đ&ec?rc;́n b&ac?rc;y g?ờ đ&oc?rc;n đ&oc?rc;́c các cơ quan r&ac?rc;́t là khó khăn. Nh?&ec?rc;̀u vụ án g?ám định kh&oc?rc;ng b?&ec?rc;́t bao g?ờ k&ec?rc;́t thúc, th&?acute;ch th&?grave; làm m&ac?rc;́y tháng, kh&oc?rc;ng th&?acute;ch th&?grave; làm năm nọ qua năm k?a cũng kh&oc?rc;ng a? làm g&?grave; được, đ&ac?rc;y là những sơ hở phả? khắc phục”, &oc?rc;ng Thanh nó?.

Vấn đề tr&ec?rc;n, &oc?rc;ng Nguy&ec?rc;̃n Bá Thanh cho rằng T&oc?rc;̉ng b&?acute; thư đ&at?lde; k&ec?rc;́t lu&ac?rc;̣n nhưng cu&oc?rc;́? cùng vẫn chưa chuy&ec?rc;̉n b?&ec?rc;́n và bản th&ac?rc;n &oc?rc;ng cũng th&ac?rc;́y r&ac?rc;́t s&oc?rc;́t ru&oc?rc;̣t.

 

“M&ac?rc;́y bữa trước th&ac?rc;́y k?&ec?rc;̉u này là t&oc?rc;? oả? lu&oc?rc;n, k?&ec?rc;̉u này chắc bay t?&ec?rc;u cả năm 2013. Anh em nó? vu? Hà N&oc?rc;̣? kh&oc?rc;ng v&oc?rc;̣? được đ&ac?rc;u, th&oc?rc;? th&?grave; cũng b?&ec?rc;́t th&ec?rc;́. Năm 2013 còn m&ac?rc;́y tháng nữa làm sao mà làm cho kịp”, &oc?rc;ng Thanh nó?.

Trong buổ? làm v?ệc, &oc?rc;ng cũng nhắc đến vấn đề tham nhũng ở C&oc?rc;ng ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm V?ệt Nam (gọ? tắt là V?fon). Theo &oc?rc;ng : “Vụ V?fon dù là nhỏ nhưng t&oc?rc;? th&ac?rc;́y kh&oc?rc;ng đáng phả? kéo dà?, g&ac?rc;y bức xúc trong dư lu&ac?rc;̣n, kh?&ec?rc;́n ngườ? d&ac?rc;n cảm th&ac?rc;́y bị ch&?grave;m xu&oc?rc;̀ng r&oc?rc;̀?, do v&ac?rc;̣y t&oc?rc;? đ&ec?rc;̀ nghị đưa vào làm cho dứt đ?&ec?rc;̉m”

&Oc?rc;ng Nguyễn Bá Thanh cũng đề nghị Ban cán sự đảng TAND tố? cao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có l?&ec?rc;n quan phố? hợp chuẩn bị hồ sơ, tà? l?ệu, nộ? dung làm v?ệc vớ? Đoàn c&oc?rc;ng tác theo đúng t?ến độ, đạt mục đ&?acute;ch, y&ec?rc;u cầu đề ra và đề nghị Đoàn c&oc?rc;ng tác lưu ý trong quá tr&?grave;nh tr?ển kha? kế hoạch k?ểm tra kh&oc?rc;ng làm ảnh hưởng đến hoạt động b&?grave;nh thường của ngành Tòa án.

Ban Cán sự Đảng TAND tố? cao đ&at?lde; báo cáo về c&oc?rc;ng tác xét xử các vụ án tham nhũng trong thờ? g?an từ ngày 1/1/2011 đến 30/6/2013. Theo đó, toàn ngành TAND đ&at?lde; thụ lý 1055 vụ vớ? 2.232 bị cáo phạm các tộ? về tham nhũng. Trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 677 vụ/1.483 bị cáo; theo thủ tục phúc thẩm 363 vụ/723 bị cáo và theo thủ tục g?ám đốc thẩm, tá? thẩm 15 vụ/26 bị cáo.

Trong số các vụ án tham nhũng mà Tòa án đ&at?lde; thụ lý th&?grave; các tộ? phạm xảy ra nh?ều là: Tộ? tham &oc?rc; tà? sản (316 vụ/642 bị cáo), tộ? lợ? dụng chức vụ, quyền hạn trong kh? th? hành c&oc?rc;ng vụ (138 vụ/370 bị cáo), tộ? lạm dụng chức vụ quyền hạn ch?ếm đoạt tà? sản (111 vụ/190 bị cáo), tộ? nhận hố? lộ (60 vụ/154 bị cáo). Trong số các vụ án tham nhũng mà ngành Tòa án thụ lý, xét xử từ ngày 1/1/2011 đến 30/6/2013, có 19 vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo d&ot?lde;?, chỉ đạo. Tuy nh?&ec?rc;n trong quá tr&?grave;nh xét xử vẫn còn một số hạn chế, th?ếu sót.

Báo cáo về c&oc?rc;ng tác xét xử các vụ án tham nhũng, TAND Tố? cao đề cập tớ? 10 “đạ? án” tham nhũng, án k?nh tế có dấu h?ệu tham nhũng ngh?&ec?rc;m trọng, phức tạp trong đó có các vụ án như PMU 18, V?nash?n, vụ nhận hố? lộ tạ? dự án Đạ? lộ Đ&oc?rc;ng - T&ac?rc;y, vụ b&?acute; thư Thành uỷ Vĩnh Y&ec?rc;n&hell?p;

Phát b?ểu kết thúc buổ? làm v?ệc, &oc?rc;ng Nguyễn Bá Thanh, Ủy v?&ec?rc;n Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nộ? ch&?acute;nh Trung ương, Trưởng Đoàn c&oc?rc;ng tác số 3 của Ban Chỉ đạo đánh g?á cao c&oc?rc;ng tác chuẩn bị, tổ chức buổ? c&oc?rc;ng bố kế hoạch, nộ? dung và chương tr&?grave;nh làm v?ệc của Đoàn c&oc?rc;ng tác vớ? Ban cán sự đảng TAND tố? cao.

Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Đoàn c&oc?rc;ng tác số 3 sẽ thực h?ện k?ểm tra, g?ám sát tạ? Bộ C&oc?rc;ng an, V?ện k?ểm sát nh&ac?rc;n d&ac?rc;n tố? cao và Tòa án nh&ac?rc;n d&ac?rc;n tố? cao. Ngày 12-9-2013, Đoàn sẽ t?ếp tục tr?ển kha? kế hoạch k?ểm tra, g?ám sát vớ? Ban cán sự đảng V?ện k?ểm sát nh&ac?rc;n d&ac?rc;n tố? cao.

P.V ( Tổng hợp no?ch?nh.vn và TNO)

 Nguồn : T?n Mớ? / ĐSPL

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-ba-thanh-anh-em-noi-vui-ha-noi-khong-voi-duoc-dau-a945.html

Tag: