`
Hội Luật Gia - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật ngày càng có hiệu quả

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật ngày càng có hiệu quả

Năm 2020 là một năm của những khó khăn, thách thức, đây cũng là năm các cấp Hội Luật gia Việt Nam đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực.