`
Tình huống pháp luật - Hành động đẹp của ca sĩ Thủy Tiên khi kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng và Nghị định 64/2008

Hành động đẹp của ca sĩ Thủy Tiên khi kêu gọi được hơn 100 tỷ đồng và Nghị định 64/2008

Theo Nghị định 64/2008, ngoài các tổ chức, đơn vị đã được quy định, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.