`
Tình huống pháp luật - Khi nào người tham gia BHYT 5 năm liên tục được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh?

Khi nào người tham gia BHYT 5 năm liên tục được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh?

Hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi người thuộc hộ nghèo người dân...

Trong Pháp luật