Ph?i l�m sao khi em c�n th??ng t�nh c? nh?ng c?ng ch?ng th? m?t ng??i y�u m?i


Thứ 2, 09/05/2016 | 15:12


(?SPL) - Em v� ng??i y�u c? hi?n t?i c?ng c� tr?c tr?c t? l�u r?i, anh � l�m em t?n th??ng nhi?u v� em tha th? c?ng r?t nhi?u, nh?ng c? 2 ??u x�c ??nh t??ng lai...

(?SPL) -�Em v� ng??i y�u c? hi?n t?i c?ng c� tr?c tr?c t? l�u r?i, anh � l�m em t?n th??ng nhi?u v� em tha th? c?ng r?t nhi?u, nh?ng c? 2 ??u x�c ??nh t??ng lai kh�ng th? ??n v?i nhau v� anh c� th�i quen hay nh?n tin v?i ng??i kh�c. Em b?t g?p nhi?u l?n v� ?�i chia tay, anh xin l?i v� ch�ng em l?i l�m l?i.

L?n ?� m?t tu?n anh kh�ng n�i chuy?n v?i em em nh?n tin c?ng kh�ng tr? l?i trong khi v?n l�n facebook n�i chuy?n v?i ng??i con g�i kh�c, em nh?n tin m�nh chia tay nh� anh ch? nh?n l?i l� ??ng �, kh�ng n�i g� c? em c?ng v?y nh?ng ng�y sau ?� em r?t bu?n. L�c ?� c?ng l� l�c ng??i y�u hi?n t?i em n�i y�u em. Anh � d� ?ang b? b?nh ph?i m? (?ang h?c trong m�i tr??ng qu�n ??i n�n vi?c ra ngo�i r?t kh� d� b? b?nh v?n ph?i xin gi?y r?i m?i ra vi?n), v?n kh�ng v�o vi?n lu�n s�ng h�m ???c ra vi?n ?? ?i?u tr? m� ra b?u ?i?n g?i em 1 m�n qu� ?? t?ng em n�i l?i y�u em.

Nh?ng ?� l� m�n qu� t? l�m b?u ?i?n s? h?ng n�n kh�ng nh?n th?t s? ?i?u ?y l�m em r?t c?m ??ng nh?ng em kh�ng nh?n l?i y�u anh v� em hi?u y�u anh nh? v?y kh�ng ph?i v?i anh. Em ??ng vi�n anh ? trong ?i?u tr? t?t, em v?n ?i h?c, t?i ?i l�m th�m vi?c l�m th�m kh� l� v?t v? ?? xin ngh? v� xa ch? anh ?i?u tr? n�n em kh�ng l�n th?m anh ???c. Anh m? h�m tr??c h�m sau ?� g?i ?i?n n�i chuy?n v?i em em c?m gi�c m�nh r?t quan tr?ng v?i anh. 10 ng�y sau khi chia tay ng??i y�u c? l� sinh nh?t c?a anh �, em bi?t nh?ng kh�ng ch�c r?i 11h t?i anh � nh?n tin b?o anh c� ng??i y�u m?i r?i ch�c em h?nh ph�c.

S�t ?�nh ngang tai em, 10 ng�y anh � ?� y�u ng??i m?i, d� chia tay em c?ng kh�ng s?p ?? nh? v?y, sau ?� b?n em n�i chuy?n r?t nhi?u. C�u cu?i anh n�i em c� mu?n ch�c sinh nh?t anh kh�ng anh ch? t? s�ng ??n gi?. Trong l�c t?c gi?n em nh?n tin cho ng??i y�u hi?n t?i nh?n l?i y�u anh �. ??n b�y gi? b?n em ?� y�u nhau ???c 5 th�ng, 5 th�ng tr�i qua r?t �m ??m b?n em r?t vui v? b�n nhau, ng�y n�o c?ng n�i chuy?n nhi?u, b�n anh em th?y ?m �p.

?nh minh h?a.

Trong qu�ng th?i gian n�y ng??i y�u c? nh?n tin cho em v� em c?ng tr? l?i anh � c� n�i mu?n quay l?i nh?ng em c� n�i em c� ng??i y�u m?i r?i. Th?t ra em ch?a qu�n ???c ng??i c?, b?n em b�n nhau ???c h?n n?m, kh�ng d�i nh?ng ?? c� t�nh c?m ?? em kh�ng qu�n ???c, b?n em c� ?i qu� gi?i h?n.

H�m tr??c anh � c� nh?n tin cho em b?o mu?n quay l?i mu?n c??i em h�m � ng??i y�u c?a em xin ngh?, tranh th? v? b?n em c� ?i ch?i t?i nyc ghen v?i anh �, v� c�n t�nh c?m em kh�ng d?t kho�t ???c em ch? n�i ng??i y�u c?a em r?t t?t em kh�ng th? l�m g� c� l?i v?i anh �. V� anh � ?i u?ng r??u ??n 12h m?i v? em kh�ng hi?u v� sao m�nh l?i kh�c cho anh � c� th? v� t�nh c?m v?n c�n.

H�m sau em quy?t ??nh n�i h?t t?t c? v?i ng??i y�u m?i n�i t? chuy?n l�c b?n em quen nhau em c� ng??i y�u r?i c? chuy?n chia tay ng??i y�u c? 10 ng�y em y�u anh �, chuy?n b?n em c� ?i qu� gi?i h?n, em v?n c�n 1 ch�t t�nh c?m v?i ng??i c? v� c? chuy?n em c� kh�c v� ng??i c? h�m tr??c. Anh � s?c, th?c s? s?c v� t? tr??c ??n gi? tuy bi?t em kh�ng ho�n h?o nh?ng kh�ng ngh? anh � b? l?a d?i t? a-z nh? th?, anh n�i anh ch�n th�nh v?i em bao nhi�u th� ??i l?i ???c g�, anh xin em ch? 1 chuy?n l� ch?n face anh trai anh � v� anh � kh�ng mu?n gia ?�nh anh � li�n quan t?i vi?c n�y.

Em kh�c xin l?i anh nhi?u mong anh � tha th? cho em v� cho em 1 c? h?i l�m l?i nh?ng ch?c ?i?u l� kh�ng th?, ai c?ng n�i em ng?c n�i ra l�m g�, em kh�ng n�i ra th� ch?c gi? b?n em v?n y�u nhau v?n cho nhau nh?ng m?ng t??ng, anh n�i tr??c ?�y anh � v? em th? n�o th� b�y gi? tan n�t nh? th? th� em c?m con dao ?�m anh 1 c�i c� l? t?t h?n.

Em th?t s? kh�ng bi?t th? n�o n?a d� em c� mu?n s?a ch?a l?i l?m c?ng ch?ng c� c? h?i. Em sai, sai ho�n to�n nh?ng t�nh c?m em d�nh cho anh � c?ng kh�ng ph?i �t, gi? em c?ng kh�ng bi?t n�n l�m g�.

Ng??i gi? l?a

Hi?n t?i b?n h�y b�nh t?nh l?i v� d�nh cho m�nh c?ng nh? b?n trai m?i m?t kho?ng th?i gian ?? suy ngh? l?i m?i chuy?n. B?n c?n xem x�t t�nh c?m c?a m�nh hi?n t?i d�nh cho ai? Ai l� ng??i b?n mu?n x�y ??p t�nh c?m? N?u nh? ng??i b?n ch?n l� ng??i y�u hi?n t?i th� b?n c� th? y�u c?u anh ?y cho b?n th�m 1 c? h?i ?? ???c b� ??p t�nh c?m v?i anh ?y. C� th? ?� l� m?t v?t th??ng l�ng kh� l?n nh?ng n?u anh ?y r?t y�u b?n, kh�ng mu?n m?t b?n th� anh ?y v?n c� th? tha th? v� n?i l?i t�nh c?m v?i b?n.

?i?u quan tr?ng l� kh? n?ng ch?p nh?n v� tha th? c?a anh ?y. B?n th�n b?n c?ng c?n d?t kho�t v� r� r�ng v?i ng??i y�u c? b?i ch�nh b?n c?ng n�i r?ng hai b?n c� r?t nhi?u ?i?m kh�ng h?p, kh�ng th? ??n ???c v?i nhau. N?u ti?p t?c t�nh c?m ch? v� m?t ch�t v?n v??ng hay l�ng th??ng h?i, l�ng tr?c ?n s? kh�ng th? ?em l?i cho b?n h?nh ph�c. C� th? kh�ng ngay l?p t?c m?i chuy?n tr? l?i nh? ban ??u nh?ng n?u b?n y�u anh ?y h�y ? b�n c?nh quan t�m, ??ng vi�n anh ?y trong th?i gian n�y.

T?t nhi�n kh�ng ai c� th? tr? l?i cho vi?c b?n trai b?n c� th? ch?p nh?n v� tha th? cho b?n hay kh�ng, nh?ng b?n h�y ??t hy v?ng v�o s? k? di?u c?a t�nh y�u b?i bi?t ?�u b?ng t�nh y�u th??ng anh ?y d�nh cho b?n, anh ?y c� th? tha th? m?i l?i l?m c?a b?n. V? l?i m?i chuy?n b?n chia s? v?i anh ?y c?ng ch?ng t? s? trung th?c v� nghi�m t�c c?a b?n v?i m?i quan h? n�y, b?n th�n b?n c?ng kh�ng mu?n l?a d?i c?m x�c c?a b?n th�n.

C�n n?u anh ?y kh�ng th? ch?p nh?n s? vi?c v?a di?n ra c?ng nh? coi vi?c qu� kh? l� nh?ng chuy?n qu� nghi�m tr?ng th� b?n c?ng ??ng t? tr�ch m�c m�nh m� thay v�o ?� h�y d�nh t�m tr� cho k? ho?ch h?c t?p v� c�ng vi?c trong t??ng lai. H�y coi nh? ?�y l� b�i h?c l?n trong cu?c ??i b?n hay c� v?p ng� ??u ??i ?? b?n tr??ng th�nh h?n.

N.G.L

Xem th�m video:

[mecloud]p08gYd4C27[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/phi-lm-sao-khi-em-cn-thng-tnh-c-nhng-cng-chng-th-mt-ngi-yu-mi-a130568.html