Quốc hội chốt phương án lấy phiếu tín nhiệm


Thứ 6, 28/11/2014 | 11:19


(ĐSPL) – Quốc hội chỉ lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ, đồng thời vẫn giữ nguyên 3 mức lấy phiếu tín nhiệm gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

(ĐSPL) – Quốc hội chỉ lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ, đồng thời vẫn giữ nguyên 3 mức lấy phiếu tín nhiệm gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Quốc hội vẫn giữ nguyên 3 mức tín nhiệm

Quốc hội thống nhất vẫn giữ nguyên 3 mức lấy phiếu tín nhiệm (Ảnh Dân trí).

Ngày 28/11, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo Nghị quyết sửa đổi, việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ diễn ra 1 lần duy nhất trong nhiệm kỳ (5 năm) và việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành vào cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ.

Cùng với đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên 3 mức lấy phiếu tín nhiệm gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ tín nhiệm.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng mục đích của quy định 3 mức độ tín nhiệm nhằm phân biệt rõ tính chất khác nhau giữa việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm nhằm xác định hệ quả của hoạt động này, xem đây là một bước chuẩn bị trong quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, người được lấy phiếu tín nhiệm nếu có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị cách chức người đó.

Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-hoi-chot-phuong-an-lay-phieu-tin-nhiem-a71486.html