Quy ??nh chung c? ph?i c� 3 t?ng h?m: Ch?a ph� h?p v� thi?u th?c t??


Thứ 7, 28/05/2016 | 12:57


(?SPL) - Trong khi ng??i mua nh� ?ang d? kh�c d? c??i v?i quy ??nh chung c? ph?i c� t?i thi?u 3 t?ng h?m, th� c�c doanh nghi?p B?S c?ng cho r?ng quy ??nh n�y ch?a ph� h?p

(?SPL) -�Trong khi ng??i mua nh� ?ang d? kh�c d? c??i v?i quy ??nh chung c? ph?i c� t?i thi?u 3 t?ng h?m, th� ?a ph?n c�c doanh nghi?p B?S c?ng cho r?ng quy ??nh n�y ch?a ph� h?p v� thi?u th?c t?.

Ng??i mua nh�, doanh nghi?p B?S "kh�c, c??i" v� quy ??nh

Tin t?c tr�n b�o D�n tr�, m?i ?�y, sau khi Th�nh ?y H� N?i h?p v� nghe c�c b�o c�o, ?? xu?t c?a c�c s?, ng�nh, c? quan v? nhi?m v? tr?ng t�m c?a UBND th�nh ph? H� N?i th?i gian t?i, Th�nh ?y ?� c� ch? ??o chung c�c nhi?m v?. Trong ?�, ?�ng ch� � c� quy ??nh v? vi?c x�y d?ng c�c c�ng tr�nh, khu ?� th?, trung t�m th??ng m?i trong thi?t k? v� x�y d?ng ph?i b? tr� th�m di?n t�ch t?ng h?m ?? xe, t?i thi?u 3 t?ng h?m, ?? v?a ??m b?o ch? ?? xe c?a c? d�n v� c?a th�nh ph?.

?� c� nhi?u � ki?n tr�i chi?u v? quy ??nh n�y trong th?i gian qua, ?a ph?n c�c chuy�n gia, nh� chuy�n m�n v� ng??i d�n ??u cho ?� l� m?t ch? tr??ng ?�ng ??n, ???c nhi?u ng??i ?ng h?.

M?t c? d�n chung c? Golden Palace cho r?ng: "?�y l� quy ??nh v� c�ng ?�ng ??n c?a th�nh ph?. Chung c? c?a ch�ng t�i may m?n c� 4 t?ng h?m v� th? m� kh�ng gian ?? xe v� c�ng tho�ng r?ng. M?i h? c? d�n ???c d�nh ri�ng 1 ch? ?? � t�, ch�nh v� th? ch�ng t�i kh�ng ph?i kh? s? v? v?n ?? g?i xe nh? nh?ng chung c? kh�c".

Tuy nhi�n, nhi?u ng??i mua nh� c?ng t? ra lo l?ng, b?i n?u b?t bu?c x�y 3 t?ng h?m th� chi ph� x�y d?ng b? ??y cao, gi� nh� c?ng v� th? m� b? ??y th�m 1-2 gi�. Khi ?�, kh�ng ai kh�c ch�nh ng??i mua nh� s? ph?i tr? ph?n chi ph� ??i l�n n�y trong gi� mua c?n h? c?a m�nh. V? ph�a doanh nghi?p ??a ?c l?i kh� hoang mang, lo ng?i ?nh h??ng t?i k? ho?ch ??u t?, kinh doanh ??n c�c d? �n.

B�o Tr� th?c tr? th�ng tin, ??ng ? g�c ?? m?t ng??i ?ang c� nhu c?u mua nh�, anh ??i D??ng b�y t? lo l?ng: "???ng l?i ch? tr??ng c?a th�nh ph? l� ?�ng. Tuy nhi�n, th�nh ph? c?n c? th? h�a quy ??nh, tr�nh ?�nh ??ng �p d?ng ??i tr�. ??i v?i nh?ng d? �n nh� cho ng??i thu nh?p th?p th� kh�ng ph� h?p b?i t?i nh?ng khu chung c? n�y, kh�ng c?n thi?t c� m?i h? gia ?�nh ??u c� m?t ch? ??u � t�".

"N?u b?t bu?c x�y 3 t?ng h?m th� chi ph� x�y d?ng b? ??y cao, gi� nh� c?ng v� th? m� b? ??y th�m 1-2 gi�. Khi ?�, kh�ng ai kh�c ch�nh ng??i mua nh� s? ph?i tr? ph?n chi ph� ??i l�n n�y trong gi� mua c?n h? c?a m�nh. ?i?u n�y s? g�y kh� kh?n cho ng??i thu nh?p th?p trong qu� tr�nh t�m m?t ch?n an c?", anh D??ng cho hay.

Trong khi ng??i mua nh� ?ang d? kh�c d? c??i v?i quy ??nh m?i n�y th� ?a ph?n c�c doanh nghi?p B?S c?ng cho r?ng quy ??nh n�y ch?a ph� h?p v� thi?u th?c t?. Ch? tr??ng l� ?�ng nh?ng H� N?i c?n ph?i ph�n khu v?c, ph�n kh�c nh� ? cho ph� h?p, tr�nh t�nh tr?ng l�ng ph� kh�ng c?n thi?t.

Theo Hi?p h?i B?t ??ng s?n Vi?t Nam, quy ??nh chung c? ph?i c� t?i thi?u 3 t?ng h?m g�y kh� kh?n trong qu� tr�nh �p d?ng, g�y �ch t?c to�n b? ho?t ??ng ??u t? c�c d? �n b?t ??ng s?n tr�n ??a b�n th�nh ph?. (?nh minh h?a).

Hi?p h?i B?t ??ng s?n:�Quy ??nh chung c? 3 t?ng h?m g�y �ch t?c B?S H� N?i

B�o Vietnamnet th�ng tin th�m, chi?u 26/5, Hi?p h?i B?t ??ng s?n Vi?t Nam (VNREA) ?� c� v?n b?n v?a g?i t?i UBND th�nh ph? H� N?i v� S? Quy ho?ch Ki?n tr�c H� N?i n�u � ki?n v? vi?c b? tr� t?i thi?u 3 t?ng h?m ?? xe v� x�y d?ng nh� v? sinh c�ng c?ng t?i c�c c�ng tr�nh, khu ?� th?, trung t�m th??ng m?i theo ch? ??o c?a Th�nh ?y.

Theo VNREA, Hi?p h?i chia s? v? s? quan t�m v� ch? ??o quy?t li?t c?a Th�nh ?y, UBND th�nh ph? ??i v?i vi?c gi?i quy?t t�nh tr?ng thi?u h?t di?n t�ch giao th�ng t?nh, c�c b�i ?? xe, c�c khu v? sinh c�ng c?ng t?i ??a b�n th�nh ph? ??c bi?t l� t?i c�c khu trung t�m th�nh ph?.

Tuy nhi�n, Hi?p h?i n�y c?ng cho r?ng, Th�ng b�o s? 1823/TB-QHKT ng�y 14/4/2016 c?a S? Quy ho?ch Ki?n tr�c H� N?i ch?a ph� h?p v? h�nh th?c v?n b?n, th?m quy?n ban h�nh c�c v?n b?n quy ph?m ph�p lu?t, ??c bi?t l� ??i v?i c�c n?i dung ?i?u ch?nh th? tr??ng b?t ??ng s?n, m?t l?nh v?c l?n, c� ?nh h??ng r?ng ??n s? ph�t tri?n chung c?a n?n kinh t? ??t n??c c?ng nh? s? ph�t tri?n c?a th�nh ph?, ch?a ph� h?p v?i c�c v?n b?n quy ph?m ph�p lu?t chuy�n ng�nh ?� ???c ban h�nh.

Th�ng b�o kh�ng quy ??nh r� v? quy m�, v? tr�, t�nh ch?t c�ng tr�nh, d? �n nh? ? n?i ?�, ngo?i th�nh, hay nh� ? x� h?i, nh� ? th??ng m?i� ?i?u n�y g�y kh� kh?n trong qu� tr�nh �p d?ng, g�y �ch t?c to�n b? ho?t ??ng ??u t? c�c d? �n b?t ??ng s?n tr�n ??a b�n th�nh ph?.

V? v?n ?? chuy?n ti?p, v?i quy ??nh c?a th�ng b�o, c�c d? �n ?ang b? d?ng l?i, ho?c tr? v?�?� th?c s? g�y kh� kh?n, b?c x�c cho doanh nghi?p v� c�c nh� ??u t?. Th�m n?a v?i vi?c quy ??nh nh? v?y chi ph� ??u t? s? b? ??i l�n, c�c th? t?c ph?i l�m l?i t? ??u�trong khi ?� ?? d? �n ?i ??n giai ?o?n nh? quy ??nh t?i th�ng b�o, ch? ??u t? ?� ph?i l�m nhi?u th? t?c v� t?n qu� nhi?u th?i gian. ?i?u n�y l� b?t h?p l� khi �p d?ng v�o th?c t?.

Th?i b�o T�i ch�nh th�ng tin, tr�n c? s? ?�, VNREA ki?n ngh? TP.H� N?i tr??c m?t c� v?n b?n d?ng hi?u l?c c?a th�ng b�o s? 1823/TB-QHKT ng�y 14/4/2016 c?a S? Quy ho?ch - Ki?n tr�c H� N?i, v� th�ng b�o ?� v� ?ang g�y �ch t?c ho?t ??ng ??u t? v� kinh doanh b?t ??ng s?n tr�n ??a b�n th�nh ph?, g�y kh� kh?n cho ho?t ??ng c?a c�c doanh nghi?p, ??n khi th�nh ph? c� quy?t ??nh ch�nh th?c.

B�n c?nh ?�, c?n ph?i x�c ??nh r� quy m�, v? tr�, t�nh ch?t� c?a c�c d? �n, c�ng tr�nh khi �p d?ng c�c quy ??nh n�y v� ph?i ph� h?p v?i quy ho?ch t?ng th? c?a to�n th�nh ph? trong vi?c b? tr� m?ng l??i giao th�ng t?nh c?ng nh? c�c khu v? sinh c�ng c?ng. M?t kh�c, c�c quy ??nh n�y c?n ph� h?p v?i c�c quy chu?n, ti�u chu?n k? thu?t chuy�n ng�nh ?� ???c ban h�nh tr??c ?� nh? Quy chu?n x�y d?ng nh� chung c? do B? X�y d?ng ban h�nh...

Ngo�i ra, v? vi?c chuy?n ti?p, ?? ngh? ch? �p d?ng quy ??nh n�y ??i v?i c�c d? �n, c�ng tr�nh b?t ??u n?p h? s? th?a thu?n ki?n tr�c, quy ho?ch k? t? ng�y c� quy?t ??nh ch�nh th?c c?a UBND Th�nh ph?.

Th�ng tin tr�n b�o VnExpress, li�n quan ??n ?? xu?t n�y, l�nh ??o UBND TP g?n ?�y ?� giao S? Quy ho?ch Ki?n tr�c ch? tr�, ph?i h?p v?i c�c ??n v? li�n quan nghi�n c?u, ?? xu?t c�c bi?n ph�p, ch�nh s�ch ?? c? th? h�a n?i dung ?? b�o c�o ??n v? n�y trong th�ng 5.

V?n b?n n�u r�, k?t qu? nghi�n c?u, ?? xu?t ph?i l�m r� nh?ng n?i dung ch? y?u nh? th?m quy?n, h�nh th?c ban h�nh ch�nh s�ch, ph�n lo?i theo m� h�nh ??u t? nh? nh� ? th??ng m?i, nh� ? x� h?i, c�ng tr�nh c�ng c?ng, c�ng tr�nh h?n h?p, quy m� ??u t?, theo kh�ng gian �p d?ng: n?i th�nh, ngo?i th�nh�. B�n c?nh ?� l� c�c ?i?u ki?n v? k? thu?t khi x�y d?ng t?ng h?m nh?m ??m b?o kh? n?ng k?t n?i h? th?ng c�c c�ng tr�nh ng?m, v?n ?? chuy?n ti?p khi �p d?ng ch�nh s�ch.

TUY?T MAI (T?ng �h?p)

Ngu?n: Ng??i ??a tin

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/quy-nh-chung-c-phi-c-3-tng-hm-cha-ph-hp-v-thiu-thc-t-a132960.html