S? m� qu�ng c?a �ng ch?ng nghi v? c� quan h? ngo�i lu?ng


Thứ 2, 30/05/2016 | 09:57


(?SPL) - Trong l�c c� ma men trong ng??i, kh�ng l�m ch? ???c b?n th�n, S?n ?� r�t dao xu?ng tay v?i v?�

(?SPL) - Nghi ng? v? c� quan h? ngo�i lu?ng, Ng� Duy S?n ?� nhi?u l?n bu�ng l?i ?e d?a. V�o t?i ng�y 23/5, gi?a hai v? ch?ng l?i n?y sinh m�u thu?n d?n ??n c�i v�. Trong l�c c� ma men trong ng??i, kh�ng l�m ch? ???c b?n th�n, S?n ?� r�t dao xu?ng tay v?i v?�

Xu?ng tay s�t h?i v? trong ?�m

Ng�y 24/5, c? quan c?nh s�t ?i?u tra C�ng an t?nh B?c Giang ?� ti?n h�nh th? t?c kh�m nghi?m ph�p y ??i v?i n?n nh�n Nguy?n Th? ?. (sinh n?m 1968), ??ng th?i ra quy?t ??nh t?m gi? h�nh s? ??i v?i ??i t??ng Ng� Duy S?n (sinh n?m 1967) tr� t?i t? 1, ph??ng M? ?�, TP. B?c Giang ?? ?i?u tra l�m r� h�nh vi gi?t ng??i c?a S?n.

Theo ?�, s? vi?c x?y ra v�o kho?ng 22h ?�m ng�y 23/5 t?i nh� c?a Ng� Duy S?n ? t? 1, ph??ng M? ?�, TP. B?c Giang. Gi?a hai v? ch?ng S?n n?y sinh m�u thu?n, S?n ?� d�ng dao ?�m v? l� ch? Nguy?n Th? ?. 3 nh�t. Trong ?� v?t th??ng ch� m?ng ? ng?c g?n nh? ngay l?p t?c ?� c??p ?i m?ng s?ng c?a ch? n�y.

Nh?ng ng??i d�n c� m?t t?i hi?n tr??ng v? �n cho bi?t, do ?�m ?� b?t ??u v? khuya n�n ?a s? ng??i d�n xung quanh ??u ?�ng c?a ? trong nh�. B?t ng? nghe ti?ng k�u th?t thanh c?a con d�u �ng S?n. Nghi c� chuy?n ch?ng l�nh, nh?ng ng??i h�ng x�m xung quanh ?? t�a sang ph�a nh� �ng S?n. L�c n�y ng??i con d�u b?ng mang d? ch?a c?a �ng S?n ??ng ph�a ngo�i k�u c?u trong ho?ng lo?n. B�n trong nh� �ng S?n c?m dao ??ng nh�n b� ?. � v? �ng n?m g?c d??i s�n, mi?ng kh�ng ng?ng ch?i r?a.

Th?y th�i ?? hung h?ng b?t th??ng c?a �ng S?n, h�ng ch?c ng??i ??ng ph�a ngo�i c?a kh�ng ai d�m b??c v�o m� ch? d�m ??ng ngo�i khuy�n can v� g?i ?i?n th�ng b�o cho c? quan c�ng an.

Trao ??i v?i ph�ng vi�n, �ng Ng� Qu?c Kh�nh, ng??i ??u ti�n gi�p m?t v?i Ng� Duy S?n sau khi ??i t??ng n�y g�y �n v?n ch?a h?t b�ng ho�ng k? l?i: �L�c b?y gi? t�i nghe c� ti?ng la h�t ph�a b�n nh� S?n, c?ng ch? ngh? l� ch?p ?i?n g� ?� n�n ch?y qua, ??n n?i th?y m?i ng??i ?ang t�m t?m ph�a ngo�i c?a, t�i ch?y v�o ph�a b�n trong nh� th� th?y ch? ?. n?m b?t ??ng tr�n s�n nh�. L�c n�y m?t ng??i ch�u ??a cho t�i chi?c �o d�nh ??y m�u b?o r?t v?t th??ng tr�n ng?c c?a ch? ?. l?i. C?ng v?a l�c n�y th� S?n �m th�m m?t m? dao t? trong nh� ?i ra. Bi?t m?i h�nh ??ng s? s?y l�c n�y ??u c� th? g�y nguy hi?m ??n t�nh m?ng m�nh, t�i l?y h?t b�nh t?nh ??ng d?y nh? nh�ng c?m l?y tay c?a S?n v� n�i: Anh Kh�nh, h�ng x�m c?a em ?�y�.

�Anh Kh�nh, em lu�n coi anh nh? anh trai�, th?y S?n d?u gi?ng �ng Kh�nh m?i th? th?: �Em c?a anh th� anh n�i ph?i nghe, l�m g� m� dao d? nhi?u th?, b? xu?ng ?i�. L�c n�y S?n m?i b? m? dao xu?ng ??t nh?ng v?n c?m tr�n tay m?t con, mi?ng kh�ng ng?ng l?i nh?i ph?i ch�m ch?t ai ?�. Sau khi S?n tr?n t?nh l?i, �ng Kh�nh m?i t�m c�ch lui d?n ra ph�a ngo�i c?a ?? m?i vi?c l?i cho c?nh s�t h�nh s?.

C?ng theo quan s�t c?a �ng Kh�nh, th?i ?i?m �ng r?t v?t th??ng cho ch? ?. th� ch? n�y ?� g?n nh? kh�ng c�n s?c l?c, h?i th? y?u ?t, m?t l? ??. Ngay sau ?� nh?ng ng??i th�n c� m?t t?i hi?n tr??ng ?� ??a ch? ?. ?i c?p c?u nh?ng ch? n�y ?� t? vong ngay sau ?�. ??i t??ng S?n c?ng ngay l?p t?c b? l?c l??ng c?nh s�t h�nh s? kh?ng ch? ??a v? tr? s?.


H?u qu? t? s? ghen tu�ng m� qu�ng

C� m?t t?i gia ?�nh n?n nh�n v�o s�ng 25/5, l�c n�y nh?ng ng??i th�n trong gia ?�nh hai b�n ?ang ??a ti?n ch? ?. ra ??ng. Theo ghi nh?n c?a ph�ng vi�n, ?a ph?n nh?ng ng??i ???c h?i ??u t? ra kh� x�t xa cho c?p v? ch?ng n�y. B� L� Th? H., m?t ng??i d�n ? t? d�n ph? 1, ph??ng M? ?� chia s?: C?p v? ch?ng n�y t? tr??c ??n nay s?ng kh� h?nh ph�c l?i hi?n l�nh, nh?t l� c�i anh ch?ng, v?y m� ch? trong m?t ph�t n�ng gi?n nh?t th?i l? nh?n t�m t??c ?o?t m?ng s?ng c?a v?�.

Nguy�n nh�n v? vi?c hi?n v?n ?ang ???c c? quan c?nh s�t ?i?u tra l�m r�, tuy nhi�n theo nh?ng ng??i h�ng x�m c?a c?p v? ch?ng n�y, ??i t??ng S?n l� m?t ng??i kh� y�u v?, s? d? S?n ra tay v?i v? l� v� nghi ng? c� n�y c� quan h? ngo�i lu?ng.

Tr??c ?�y S?n v� v? c�ng l�m ngh? b�n th?t ch�, th?nh tho?ng ?i l�m c? b�n khi c� ng??i g?i. Cu?c s?ng c?a c?p v? ch?ng n�y tuy kh�ng g?i l� qu� kh� gi? nh?ng h?nh ph�c khi?n ai c?ng ph?i tr?m tr?. V? ch?ng S?n c� v?i nhau ???c hai m?t con v� ??u ?� l?n. Ng??i con c? ?� l?p gia ?�nh v� ? c�ng v? ch?ng S?n, ng??i con th? hai th� ?i l�m ?n xa t?n trong mi?n nam.

M�u thu?n v? ch?ng S?n b?t ??u n?y sinh kho?ng m?t n?m nay khi ch? ?. kh�ng c�ng S?n b�n h�ng n?a m� n?u ?n cho m?t c? s? tr�ng gi? tr?. Tr??c ?�y l�m ngh? b�n th?t ch�, hai v? ch?ng ?n m?c �i x�i th? n�o c?ng ???c, nh?ng k? t? ng�y ra ngo�i ?i l�m n?u ?n, ch? ?. ch?i chu?t h?n, ?n m?c ??p h?n. ?i?u n�y khi?n S?n kh�ng �v?a m?t�. ?� nhi?u l?n S?n ?e d?a ch? ?., kh�ng cho ch? ?n m?c ??p. T? c?m ?o�n, S?n chuy?n sang nghi ng? v? c� quan h? ngo�i lu?ng n�n c�ng ?? t�m theo d�i h?n.

�V�o t?i h�m x?y ra v? vi?c, bu?i chi?u S?n c� ?i l�m c? sau ?� c� ???c gia ch? gi? l?i u?ng r??u. Th??ng th� S?n kh� hi?n l�nh v� �t khi r??u ch�. C� th? do u?ng qu� nhi?u, trong l�c tranh c�i v?i v?, kh�ng l�m ch? ???c b?n th�n n�n m?i c� h�nh ??ng b?t th??ng nh? v?y�, m?t ng??i d�n cho bi?t.

Trao ??i v?i ph�ng vi�n, �ng L?i H?p Ch�nh, t? tr??ng t? d�n ph? s? 1, ph??ng M? ?�, TP.B?c Giang c?ng t? ra kh� b?t ng? v� h�nh ??ng c?a S?n. �ng Ch�nh cho bi?t: C? hai v? ch?ng ??u kh� hi?n l�nh, �t ti?p x�c va ch?m b�n ngo�i. S?n ch?m ch? hi?n l�nh nh?ng c?c t�nh ch? c� ?i?u c?c ??n m?c xu?ng tay s�t h?i v? th� kh�ng th? ng? ???c. V� S?n v� v? kh�ng tham gia t? ch?c ?o�n th? n�o, khi S?n c� h�nh ??ng ?e d?a, ch? ?. c?ng kh�ng b�o c�o g�, n�n t? d�n ph? kh�ng bi?t ?? h�a gi?i.

V�o h�m x?y ra v? vi?c, �ng Ch�nh v?n c�n lo c�ng vi?c h?p h�nh sau b?u c?, kh�ng tr?c ti?p c� m?t t?i hi?n tr??ng n�n di?n ti?n v? vi?c �ng c?ng ch? n?m s? qua. V? th�ng tin ch? ?. b? nghi ng? ngo?i t�nh, �ng Ch�nh cho hay: Tr??c nay hai v? ch?ng l�m c�ng nhau, vi?c ch? ?. ra ngo�i ?i l�m ?n m?c ??p, l?i l� ph? n? th� thi?t ngh? c?ng l� ?i?u h?t s?c b�nh th??ng. C�n chuy?n ch? ?. c� quan h? ngo�i lu?ng hay kh�ng th� kh�ng ai c� ch?ng c? x�c th?c n�n �ng kh�ng d�m kh?ng ??nh.

Hi?n t?i, v? vi?c v?n ?ang ti?p t?c ???c c? quan c?nh s�t ?i?u tra c�ng an t?nh B?c Giang ti?n h�nh l�m r�.

TH�NH HU? - PHAN GIANG

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/s-m-qung-ca-ng-chng-nghi-v-c-quan-h-ngoi-lung-a133175.html