S?a Pediasure kh�ng h�a tan trong n??c, kh�ch h�ng hoang mang


Thứ 4, 11/05/2016 | 04:20


(?SPL) � S? d?ng s?a Pediasure, kh�ch h�ng hoang mang khi s?a pha trong n??c ngu?i hay n??c s�i c?ng kh�ng tan, tr? nh? u?ng v�o b? gi?m c�n v� ti�u ch?y.\r\n

(?SPL) � S? d?ng s?a Pediasure, kh�ch h�ng hoang mang khi s?a pha trong n??c ngu?i hay n??c s�i c?ng kh�ng tan, tr? nh? u?ng v�o b? gi?m c�n v� ti�u ch?y.

Qua ???ng d�y n�ng c?a b�o ??i s?ng & Ph�p lu?t, ch? Nguy?n Th? �i N? (35 tu?i), tr� qu?n S?n Tr�, TP ?� N?ng cho bi?t, th?i gian g?n ?�y con nh? 9 th�ng tu?i u?ng s?a v�o l� �i, b? ti�u ch?y nhi?u ng�y.

Sau nhi?u nghi v?n, ch? N? cho r?ng nguy�n nh�n l� do lon s?a Pediasure m� ch? mua ? ???c ch? mua ? c?a h�ng X.H. G?n ch? ??ng ?a, qu?n H?i Ch�u, TP ?� N?ng.

Ngo�i v? lon s?a c� ghi Nh?p kh?u v� ph�n ph?i b?i C�ng ty TNHH Dinh d??ng 3A (Vi?t Nam) c� ??a ch? t?i ???ng Nguy?n Th? Minh Khai, ph??ng 6, qu?n 3, TP HCM.

Ch? N? cho bi?t, do tr??c ?� ch�u b� u?ng nhi?u lon s?a Pediasure nh?ng kh�ng th?y s? ph�t tri?n, sau khi ph�t hi?n lon cu?i ch�u u?ng 12 ng�y m� xu?ng ??n 8 l?ng, ch? N? m?i l?y lon s?a ra ?? � th� th?y h?t s?a nh? h?t c�t, x?p kh�ng m?n, cho v�o ly l?ng xu?ng r?t nhanh v� kh�ng h�a tan, n??c v� s?a kh�ng ??ng nh?t v?i nhau.

S?a Pediasure pha t? 9h s�ng ??n 16h chi?u v?n kh�ng h�a tan.

?? minh ch?ng, ch? N? l?y ly n??c r?i pha s?a, m?c d� ???c qu?y l�n nh?ng s?a v� n??c t�ch r?i kh�ng h�a tan, n??c ? tr�n, c?n ? ?�y.

Ch? N? l?y ly s?a pha t? 9h - 16h chi?u c�ng ng�y nh?ng ?�y ly c� s?a m�u tr?ng n??c t�ch bi?t ? tr�n, cho th�a v�o qu?y, c�c h?t s?a v?n kh�ng tan.

Tr??ng h?p kh�c l� ch? Nguy?n Th? Kim Lai (35 tu?i), tr� qu?n H?i Ch�u, TP ?� N?ng ph?n �nh v?i PV, khi ch? mua lon s?a Pediasure t?i t?p h�a H.S tr�n ???ng L� Du?n, qu?n H?i Ch�u, TP ?� N?ng v? cho con nh? 18 th�ng tu?i u?ng, sau m?t ng�y th� ch�u b? n�n m?a v� ?i ngo�i.

?? minh ch?ng, ch? Lai ?� l?y hai ly n??c tr?ng, m?t n�ng, m?t ngu?i ra, cho s?a Pediasure v�o qu?y ??u l�n, s?a c?ng kh�ng tan.

?? kh?ng ??nh th�m, ch? Lai c�n l�m th�m th? nghi?m khi l?y chi?c th�a c� qu?n v?i m�u ?en cho v�o qu?y trong hai ly s?a th� h?u nh? c�c h?t s?a kh�ng tan m� b�m v�o mi?ng v?i khi ???c ??a ra kh?i ly.

Trong vai kh�ch h�ng ?i mua s?a lo?i Pediasure c� m� s? d??i ?�y h?p l� 1009100; ng�y s?n xu?t 22/11/2015, h?n s? d?ng ng�y 11/11/2017 t?i ??i l� H.S tr�n ???ng L� Du?n, khi PV th?c m?c l� lo?i s?a n�y b? l?i th� ch? t?p h�a g?i ?i?n cho nh�n vi�n tr�ch: "Sao b? l?i v?n cung c?p cho ??i l� b�n".

Trong cu?c trao ??i gi?a ch? Nguy?n Th? Kim Lai v?i b? ph?n ch?m s�c kh�ch h�ng c?a c�ng ty TNHH Dinh d??ng 3A (Vi?t Nam), sau khi h?i v? ngu?n g?c mua, m� s? tr�n h?p s?a c?a kh�ch h�ng mua, ng??i n�y k?t lu?n: "?�ng l� s?n ph?m n�y b�n c�ng ty em ph�n ph?i, ch? s? h�a tan kh�ng ?nh h??ng ??n ch?t l??ng s?n ph?m, m?i l?n nh?p v? b�n c�ng ty ??u ???c B? Y t? ki?m tra ch?t l??ng�.

Trao ??i v?i PV, ch? Nguy?n Th? �i N? cho bi?t, sau khi ch? ph?n �nh ra c�ng ty, nh�n vi�n c�ng ty cho r?ng s?a l?i l� do c�ng th?c m?i, kh�ng ?nh h??ng ??n ch?t l??ng.

Ch? N? b?c x�c v� lon s?a b? l?i v?n ??n tay ng??i ti�u d�ng.

Cho r?ng s? gi?i th�ch n�y kh�ng th?a ?�ng, ch? N? n�i: "Quan ?i?m c?a t�i l�c n�y l� mu?n thu h?i s?a n�y ? th? tr??ng ? c�c t?p h�a v� ??i l� ?? th? m?u. Ch? n�i l� c�ng th?c m?i, t�i kh�ng ch?p nh?n l� do ?�. N?u ch? n�i l?i m� ??i lon kh�c ho?c tr? l?i ti?n cho t�i th� v� l� qu� v� con t�i u?ng qu� nhi?u r?i:

Ch? N? c?ng y�u c?u c�ng ty ph?i ??a con ch? ?i kh�m t?ng qu�t ?? t�m hi?u v� sao ch�u xu?ng c�n qu� nhanh. Trong th?i gian ph�t hi?n lon cu?i ch�u b� u?ng 12 ng�y xu?ng ??n 8 l?ng.

Theo ch? N?, h?p s?a ch? mua c� m� s? d??i h?p l� 1009732 v� 1009733, nh�n vi�n c�ng ty d?ng d?ng khi n�i r?ng hai m� s? n�y l� h�ng l?i c?a c�ng ty nh?ng kh�ng hi?u sao c�n t?n ? ?�y.

PV b�o ??i s?ng & Ph�p lu?t c?ng ?� g?i ?i?n ra ???ng d�y c?a C�ng ty ph�n ph?i s?a ? H� N?i v� TP HCM nh?ng ??u nh?n ???c c�u tr? l?i "kh�ng ph?i ng??i ph�t ng�n".

C�n ng??i ph�t ng�n theo nh�n vi�n cung c?p t�n, s? ?i?n tho?i cho PV c� t�n l� ?? Th�i V??ng, c�n s? ?i?n tho?i 0966037xxx th� kh�ng li�n l?c ???c.

?? l�m r� v? vi?c, PV ?� c� cu?c trao ??i v?i b� Ng� Th? Kim Y?n, Gi�m ??c S? Y t? TP ?� N?ng. B� n�y cho bi?t, hi?n t?i b�n S? Y t? ch?a nh?n ???c th�ng tin v? v? vi?c. B� Y?n mong mu?n b�o ch� cung c?p th�ng tin ?? S? ?i x�c minh, ki?m tra l�m r�.

QUANG HUY

[mecloud]HAbWlZunRg[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/sa-pediasure-khng-ha-tan-trong-nc-khch-hng-hoang-mang-a130754.html