S?n T�ng: "???c Obama nh?c ??n l� ?i?u tuy?t v?i"


Thứ 5, 26/05/2016 | 00:51


�C?m ?n Ng�i T?ng th?ng Barack Obama, m?t ng??i m� T�ng v� c�ng th?n t??ng".

�C?m ?n Ng�i T?ng th?ng Barack Obama, m?t ng??i m� T�ng v� c�ng th?n t??ng".

Tr?a ng�y 25/5, T?ng th?ng M? Barack Obama ?� khi?n nhi?u ng??i b?t ng? khi nh?c ??n t�n S?n T�ng, c? nh?c s? Tr?n L?p trong bu?i g?p g?, tr� chuy?n c?a �ng v?i 1.000 ng??i tr? tu?i thu?c nh�m YSEALI (S�ng ki?n th? l?nh tr? ?�ng Nam �) do �ng th�nh l?p t?i TPHCM.

Obama t?i bu?i tr� chuy?n v?i 1.000 b?n tr? t?i TP.H? Ch� Minh.

Trong ph?n ph�t bi?u c?a m�nh, Obama ?� r?t t�m l� v� khi?n h�ng tr?m b?n tr? b?t ng? khi bi?t ??n nh?ng c�i t�n t?ng tr? th�nh �hi?n t??ng� ???c gi?i tr? Vi?t Nam y�u m?n.

�Nh? v�o c�ng ngh? v� m?ng x� h?i, th? h? c?a c�c b?n l� th? h? c� k?t n?i v?i th? gi?i nhi?u nh?t trong l?ch s?. Gi?ng nh? con g�i t�i l�c n�o c?ng d�n m?t v�o ?i?n tho?i v� ch? t�i c�ch d�ng smartphone. Vi?t Nam c� h?n 30 tri?u d�n, c� t?i 1/3 d�n s? s? d?ng Facebook, c�c b?n ??ng r?t nhi?u ?nh. Nh? s�ng h�m nay, khi ? ph�ng gym, nhi?u ng??i c?ng ?� mu?n ch?p h�nh v?i t�i. V� c�c b?n c�n stream (m? nghe) c? b�i hit m?i c?a S?n T�ng MTP n?a", �ng Obama n�i.

Sau khi l?i ph�t bi?u n�y ???c truy?n tay nhau v?i t?c ?? ch�ng m?t tr�n m?ng x� h?i, nhi?u ng??i b?t ng? khi Obama qu� tinh th�ng v� hi?u r� t�m l�, v?n ho�, s? th�ch kh�n gi? tu?i teen t?i Vi?t Nam.

Fan c?a S?n T�ng c?ng b�y t? s? th�ch th� khi ng??i ?�n �ng quy?n l?c nh?t n??c M? bi?t ??n th?n t??ng c?a h?.

S?n T�ng vinh d? khi ???c T?ng th?ng Obama nh?c ??n t�n trong b�i di?n thuy?t truy?n l?a d�nh cho gi?i tr?.

May m?n ???c Obama nh?c ??n t�n m�nh, S?n T�ng kh�ng gi?u ???c ni?m h?nh ph�c v� vinh d?. Anh chia s?: �C?m ?n Ng�i T?ng th?ng Barack Obama, m?t ng??i m� T�ng v� c�ng th?n t??ng v� ng??ng m?. ???c Ng�i nh?c ??n t�n ?� l� ?i?u v� c�ng tuy?t v?i ??i v?i T�ng.�

Nam ca s? cho bi?t, anh c?m th?y vinh d? kh�ng ch? v� ???c T?ng th?ng M? nh?c t?i, m� c�n v� ?�y l� s? ki?n mang t�nh ch?t truy?n c?m h?ng cho nh?ng ng??i Vi?t tr? ?u t�, c�c th? l?nh tr? c?a t? ch?c YSEALI do �ng th�nh l?p.

�T�ng t? h�o v� ti?ng n�i kh�ng ch? ri�ng T�ng, c?a t?t c? ng??i Vi?t tr? li�n t?c ???c nh?c ??n nh? nh�n t? t?t y?u cho s? ph�t tri?n c?a Vi?t Nam, c?a m?i quan h? Vi?t Nam, Hoa K?. C?m ?n Ng�i r?t nhi?u�, S?n T�ng b�y t? ni?m h?nh ph�c khi n�i v? l?i ph�t bi?u c?a T?ng th?ng M?.

C? nh?c s? Tr?n L?p c?ng ???c Obama nh?c ??n v� tr�ch h?n c�u h�t trong ca kh�c ???ng ??n vinh quang.

B�n c?nh ?�, s�ng nay, �ng ch? Nh� Tr?ng c?ng khi?n kh�ng �t ng??i b?t ng? khi nh?c ??n c? nh?c s? Tr?n L?p v� tr�ch m?t ?o?n l?i trong ca kh�c ???ng ??n vinh quang ?? th? hi?n ni?m tin c?a �ng v? gi?i tr? v� t�i n?ng Vi?t.

Ngo�i ra, bu?i g?p g? tr?a nay c?a Obama c�n c� s? g�p m?t c?a nhi?u ngh? s? n?i ti?ng nh? Kh�nh Thi, Lan Ph??ng, ??o di?n Phan Gia Nh?t Linh,... ??c bi?t, n? rapper Suboi c�n c� c? h?i ??t c�u h?i giao l?u v� tr? t�i ??c rap tr??c T?ng th?ng M?.

Theo D�n Vi?t

M?i ??c gi? xem th�m video Gi?i tr�:

[mecloud]f0dVgLpK5Y[/mecloud]

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/sn-tng-c-obama-nhc-n-l-iu-tuyt-vi-a132578.html