` ` `

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 25/1 đến 2/2 tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 1587 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng "

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng cộng sản việt nam, hà nội