` `
`

Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015), là ngày tôn vinh các y, bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế tại Việt Nam; đồng thời nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Ngày Thầy thuốc Việt Nam "

ngày thầy thuốc việt nam, cán bộ y tế, bác sĩ, ngành y tế, y tế, ngày thầy thuốc