` `

Những mái trường bất ?ắc dĩ

V?a qua, bo ??i s?ng & Php lu?t ghi nh?n nhi?u tr??ng ??i h?c, cao ??ng... khng c ??y ?? c? s? v?t ch?t, ph?i ?i thu ??a ?i?m bn ngoi ?? gi?ng d?y. Th?m ch, nhi?u tr??ng thu chung m?t ??a ?i?m. Chng ti xin gi?i thi?u ??n qu ??c gi? tuy?n bi Nh?ng mi tr??ng b?t ??c d?.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Những mái trường bất ?ắc dĩ "

tr??ng h?c thu c? s?, tr??ng h?c thu ??a ?i?m