Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng


Thứ 2, 21/10/2013 | 08:59


Cùng sự kiện

“Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chưa được đẩy lùi, chưa đạt yêu cầu, tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Thanh tra, kiểm tra chưa cao, ít phát hiện, xử lý còn chậm, tình trạng nhũng nhiễu của một số cán bộ công chức gây bức xúc trong nhân dân chậm khắc phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

“Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chưa được đẩy lù?, chưa đạt yêu cầu, tham nhũng lãng phí vẫn còn ngh?êm trọng. Thanh tra, k?ểm tra chưa cao, ít phát h?ện, xử lý còn chậm, tình trạng nhũng nh?ễu của một số cán bộ công chức gây bức xúc trong nhân dân chậm khắc phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo trước Quốc hộ? về tình hình k?nh tế xã hộ? năm 2013, kết quả thực h?ện kế hoạch 5 năm (2011-2015), theo Thủ tướng, nền k?nh tế trong năm qua (từ 2011 đến 2013) và r?êng trong 2013 đạt được nh?ều kết quả tích cực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ 
- Ảnh: Ngọc Thắng

Trong đó, nổ? bật là lạm phát đã được k?ểm soát, g?ảm từ mức hơn 18\% xuống chỉ còn 6,8 \% trong 2012. Năm 2013 lạm phát cũng hoàn toàn có khả năng g?ữ được ở mức 7\%, nhờ đó đã tạo đà ổn định vĩ mô. Bên cạnh đó, thị trường vàng, thị trường ngoạ? hố? ổn định, nền k?nh tế dần dịch chuyển từ phát tr?ển ch?ều rộng sang ch?ều sâu, đ? vào tăng cường chất lượng. Tăng trưởng k?nh tế từ mức hơn 6\% trong 2011, g?ảm xuống hơn 5\% trong 2012 và năm 2013 dự k?ến ở mức 5,4\% phù hợp trong bố? cảnh khó khăn h?ện nay, vẫn đảm bảo công ăn v?ệc làm, ổn định xã hộ?.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng cho b?ết, k?nh tế - xã hộ? vẫn còn nh?ều hạn chế, cân đố? ngân sách khó khăn, bộ? ch? cao hơn kế hoạch. V?ệc thực h?ện g?á thị trường đố? vớ? một số mặt hàng còn chậm, chưa tạo được sự đồng thuận trong xã hộ?, thị trường bất động sản, chứng khoán chưa hồ? phục. Sản xuất k?nh doanh còn nh?ều khó khăn, nợ xấu cao, số doanh ngh?ệp g?ả? thể, dừng hoạt động còn lớn, tăng trưởng GDP chưa đạt kế hoạch, xuất khẩu nông sản khó khăn.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 - Ảnh: Ngọc Thắng

Về tá? cơ cấu k?nh tế, chuyển đổ? mô hình k?nh tế còn chậm so vớ? yêu cầu, nh?ều ngành g?á trị g?a tăng sản xuất chưa gắn được vớ? chuỗ? toàn cầu. Tá? cơ cấu doanh ngh?ệp nhà nước, tổ chức tín dụng chưa đạt yêu cầu. Chất lượng quy hoạch còn nh?ều hạn chế, ngân sách hạn hẹp chưa huy động được nguồn lực. Tr?ển kha? ba đột phá ch?ến lược còn chậm, quy trình tổ chức thực h?ện pháp luật, công tác g?ám sát thanh tra, g?áo dục - đào tạo còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu, th?ếu lao động chất lượng cao. V?ệc thu hút ngườ? có trình độ cao vào bộ máy nhà nước còn nh?ều vướng mắc.

Văn hóa - xã hộ? còn nh?ều yếu kém, g?ả? quyết v?ệc làm chưa đạt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hận chế, một số vụ v?ệc gây bức xúc dư luận. Xây dựng nền văn hóa t?ên t?ến đậm đà bản sắc dân tộc chưa đạt yêu cầu, nh?ều b?ểu h?ện xấu về đạo đức lố? sống gây bức xúc, công tác quản lý báo chí, mạng ?nternet còn yếu.

“Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chưa được đẩy lù?, chưa đạt yêu cầu, tham nhũng lãng phí vẫn còn ngh?êm trọng. Thanh tra, k?ểm tra chưa cao, ít phát h?ện, xử lý còn chậm, tình trạng nhũng nh?ễu của một số cán bộ công chức gây bức xúc trong nhân dân chậm khắc phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề nghị nâng bộ? ch? ngân sách lên 5,3\% GDP

L?ên quan đến kế hoạch phát tr?ển năm tớ?, Thủ tướng cho b?ết, Chính phủ đề xuất Quốc hộ? nâng tỷ lệ bộ? ch? từ 4,8\% lên 5,3\% GDP. Dành  bộ? ch? đầu tư, trả nợ, đảm bảo mức phát hành trá? ph?ếu năm 2014 không thấp hơn 2013 để tá? cơ cấu và phục hồ? tăng trưởng. Phát hành trá? ph?ếu trong nợ công cho phép, g?ớ? hạn an toàn. Sử dụng cổ tức từ DNNN chưa g?ao về Tổng công ty đầu tư và k?nh doanh vốn nhà nước (SCIC), bổ sung vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trong 2 năm 2013-2105.

T?ếp tục thực h?ện cơ chế g?á thị trường dịch vụ công th?ết yếu: đ?ện, than, xăng dầu và dịch vụ y tế đảm bảo công kha? m?nh bạch, có hỗ trợ cho ngườ? nghèo. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho k?nh doanh, theo hướng tăng tổng cầu trong nước, ngườ? V?ệt Nam ưu t?ên dùng hàng V?ệt, kha? thác có h?ệu quả trong cam kết quốc tế mở rộng thị trường xuất khẩu; hạn chế phát s?nh, xử lý nhanh nợ xấu; phát huy va? trò của công ty quản lý tà? sản VAMC.

Kỳ họp quan trọng nhìn lạ? chặng đường ba năm

Phát b?ểu kha? mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hộ? Nguyễn S?nh Hùng cho b?ết, kỳ họp thứ 6 là kỳ họp g?ữa nh?ệm kỳ Quốc hộ? và cũng là nửa nh?ệm kỳ thực h?ện Nghị quyết Đạ? hộ? XI của Đảng. Đây là kỳ họp có vị trí đặc b?ệt quan trọng để cả nước nhìn lạ? chặng đường gần ba năm qua, đánh g?á tình hình phát tr?ển k?nh tế - xã hộ?, quốc phòng, an n?nh, công tác của ngành tư pháp, kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tộ? phạm, tệ nạn xã hộ? và các mặt công tác khác; xác định những v?ệc cần làm trong năm 2014 và chặng đường còn lạ? của Kế hoạch 5 năm để bảo đảm thúc đẩy phát tr?ển đất nước.

Chủ tịch QH Nguyễn S?nh Hùng phát b?ểu kha? mạc kỳ họp - Ảnh: Ngọc Thắng

Tạ? kỳ họp này Quốc hộ? sẽ xem xét, quyết định các nộ? dung quan trọng: Thông qua Dự thảo sửa đổ? H?ến pháp 1992; Thông qua luật Đất đa? sửa đổ?; đánh g?á các báo cáo của Chính phủ về k?nh tế xã hộ? và t?ến hành g?ám sát chuyên đề “V?ệc thực h?ện chính sách pháp luật, bảo h?ểm y tế g?a? đoạn 2009-2012”…

Theo TNO

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-nguyen-tan-dung-tham-nhung-van-con-nghiem-trong-a5981.html