Tiếp tục vụ việc kỷ luật 8 lãnh đạo công ty công ích nhận lương “khủng”


Thứ 6, 13/09/2013 | 07:54


Cùng sự kiện

Ngày 12-9, các cơ quan thẩm quyền TP.HCM đã đến Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Công viên cây xanh để triển khai các quyết định xử lý kỷ luật đối với tám lãnh đạo chủ chốt tại các công ty này.


Tình trạng ngập nước vẫn d?ễn ra nh?ều nơ? tạ? TP.HCM, trong kh? lãnh đạo Công ty Thoát nước đô thị nhận lương khủng kh?ến dư luận bức xúc - Ảnh: Thuận Thắng

Theo các quyết định xử lý kỷ luật, có ba ngườ? bị kha? trừ Đảng, ha? ngườ? bị cách hết các chức vụ trong Đảng, ba ngườ? bị cách chức đảng ủy v?ên đảng ủy công ty.

Về mặt chính quyền, chủ tịch UBND TP có quyết định buộc thô? v?ệc ha? ngườ?, sáu ngườ? còn lạ? bị cách chức chủ tịch hộ? đồng thành v?ên hoặc g?ám đốc (những ngườ? bị cách chức g?ám đốc đều bị cách chức thành v?ên hộ? đồng thành v?ên tạ? mỗ? công ty - xem bảng bên).

Trước đó ch?ều 4-9, các cơ quan thẩm quyền TP tr?ển kha? các quyết định đình chỉ các chức vụ về Đảng và tạm đình chỉ công tác đố? vớ? tám lãnh đạo chủ chốt tạ? bốn công ty nó? trên để phục vụ công tác k?ểm đ?ểm, xem xét xử lý kỷ luật, xử lý trách nh?ệm l?ên quan đến tình hình thực h?ện ký kết hợp đồng lao động và sử dụng quỹ lương không đúng quy định tạ? các công ty.

Đến ngày 11-9, Ban thường vụ Thành ủy TP họp xem xét các báo cáo của Ủy ban k?ểm tra Thành ủy TP, đồng thờ? có những kết luận xử lý kỷ luật đố? vớ? bốn đảng ủy cơ sở tạ? bốn công ty và đố? vớ? tám cá nhân là những cán bộ chủ chốt của các công ty.

Một ngày sau đó (12-9), Ban thường vụ Thành ủy TP, Ủy ban k?ểm tra Thành ủy TP ra các quyết định th? hành kỷ luật đố? vớ? tám cá nhân; Đảng ủy Sở G?ao thông vận tả? TP ra quyết định th? hành kỷ luật đố? vớ? tập thể đảng ủy của bốn công ty. Cũng trong ngày 12-9, chủ tịch UBND TP ban hành tám quyết định th? hành kỷ luật (về mặt chính quyền) đố? vớ? tám cá nhân l?ên quan.

L?ên quan đến vụ v?ệc, g?ữa cuố? tháng 8-2013, Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà đã có kết luận chỉ ra nh?ều sa? phạm trong v?ệc ch? lương cho lãnh đạo của bốn công ty và v? phạm chế độ chính sách đố? vớ? hàng trăm lao động... Đồng thờ? yêu cầu các công ty, cá nhân l?ên quan thực h?ện nh?ều b?ện pháp khắc phục hậu quả.

Các cấp thẩm quyền TP.HCM nhận định các sa? phạm xảy ra tạ? bốn công ty gây hậu quả rất ngh?êm trọng, nguyên nhân là do buông lỏng va? trò lãnh đạo, th?ếu k?ểm tra, g?ám sát các hoạt động; không ngăn chặn những sa? phạm về quản lý lao động, t?ền lương, gây bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân. Cấp thẩm quyền TP cũng yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy Sở G?ao thông vận tả? TP và các cơ quan l?ên quan phả? k?ểm đ?ểm, làm rõ trách nh?ệm đố? vớ? các tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, quản lý nhà nước.

Hôm qua, Đảng ủy Sở G?ao thông vận tả? TP đã ra quyết định th? hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đố? vớ? tập thể đảng ủy bốn công ty: Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Ch?ếu sáng công cộng, Công ty Công trình g?ao thông Sà? Gòn, Công ty Công v?ên cây xanh.

 

HỌ VÀ TÊN/CHỨC DANH

KỶ LUẬT ÐẢNG

KỶ LUẬT CHÍNH QUYỀN

Ông Nguyễn Trọng Luyện Ðảng ủy v?ên Ðảng ủy Sở G?ao thông vận tả? TP; bí thư đảng ủy, chủ tịch hộ? đồng thành v?ên Công ty Thoát nước đô thị

Kha? trừ Ðảng   Là ngườ? đứng đầu cấp ủy và tập thể hộ? đồng thành v?ên, ông Luyện đã không gương mẫu, buông lỏng lãnh đạo, không k?ểm tra, k?ểm soát để công ty xảy ra v? phạm các quy định của pháp luật về thực h?ện chế độ quản lý lao động và t?ền lương: thu nhập cao bất thường và chế độ t?ền lương bất bình đẳng của công ty, b?ểu h?ện lợ? ích cục bộ của số lãnh đạo, quản lý; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân. V? phạm của ông Luyện đã gây hậu quả rất ngh?êm trọng.

Cách chức chủ tịch hộ? đồng thành v?ên   Ông Luyện vớ? va? trò là chủ tịch hộ? đồng thành v?ên công ty, v? phạm ngh?êm trọng quy định về pháp luật lao động kh? g?ao kết không đúng loạ? hợp đồng lao động, gây th?ệt hạ? đến quyền lợ? ngườ? lao động; v? phạm ở mức độ rất ngh?êm trọng quy định của pháp luật về thực h?ện chế độ t?ền lương.

Ông Lê Thanh Sơn  G?ám đốc Công ty Thoát nước đô thị

Kha? trừ Ðảng  Ông Sơn v? phạm các quy định pháp luật về thực h?ện chế độ quản lý lao động và t?ền lương tạ? công ty, thu nhập cao bất thường và chế độ t?ền lương bất bình đẳng của công ty; b?ểu h?ện lợ? ích cục bộ của số cán bộ, lãnh đạo, quản lý; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân. V? phạm của ông Sơn gây hậu quả rất ngh?êm trọng.

Buộc thô? v?ệc  Ông Sơn vớ? va? trò là thành v?ên hộ? đồng thành v?ên, g?ám đốc công ty đã v? phạm ngh?êm trọng quy định về pháp luật lao động kh? g?ao kết không đúng loạ? hợp đồng lao động, gây th?ệt hạ? đến quyền lợ? ngườ? lao động; v? phạm rất ngh?êm trọng về chế độ quản lý tà? chính; v? phạm ở mức độ rất ngh?êm trọng quy định của pháp luật về thực h?ện chế độ t?ền lương.

Ông Trần Trọng Huệ  Ðảng ủy v?ên Ðảng ủy Sở G?ao thông vận tả? TP; bí thư đảng ủy, chủ tịch hộ? đồng thành v?ên Công ty Ch?ếu sáng công cộng

Kha? trừ Ðảng  Là ngườ? đứng đầu cấp ủy và tập thể hộ? đồng thành v?ên, ông Huệ đã không gương mẫu, buông lỏng lãnh đạo, không k?ểm tra, k?ểm soát để công ty xảy ra v? phạm các quy định của pháp luật về thực h?ện chế độ quản lý t?ền lương; thu nhập cao bất thường, b?ểu h?ện lợ? ích cục bộ của số cán bộ lãnh đạo, quản lý; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân. V? phạm của ông Huệ đã gây hậu quả rất ngh?êm trọng.

Buộc thô? v?ệc   Ông Huệ vớ? va? trò là chủ tịch hộ? đồng thành v?ên, v? phạm rất ngh?êm trọng về chế độ quản lý tà? chính; v? phạm ở mức độ rất ngh?êm trọng quy định của pháp luật về thực h?ện chế độ t?ền lương.

Ông Trần M?nh Hùng Ðảng ủy v?ên đảng ủy,   g?ám đốc Công ty Ch?ếu sáng  công cộng

Cách chức đảng ủy v?ên đảng ủy công ty   Ông Hùng vớ? trách nh?ệm là phó bí thư đảng ủy, thành v?ên hộ? đồng thành v?ên, g?ám đốc, v? phạm các quy định pháp luật về thực h?ện chế độ quản lý t?ền lương, có b?ểu h?ện lợ? ích cục bộ của một số cán bộ, lãnh đạo, quản lý, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân. V? phạm của ông Hùng đã gây hậu quả rất ngh?êm trọng.

Cách chức thành v?ên hộ? đồng thành v?ên và g?ám đốc công ty  V? phạm ở mức độ rất ngh?êm trọng quy định của pháp luật về thực h?ện chế độ t?ền lương.

Ông Nguyễn Nhật Tấn  Ủy v?ên ban thường vụ đảng ủy, chủ nh?ệm Ủy ban k?ểm tra đảng ủy, chủ tịch hộ? đồng thành v?ên Công ty Công trình g?ao thông Sà? Gòn

Cách hết các chức vụ trong Ðảng   Ðể xảy ra v? phạm trong thực h?ện chế độ quản lý   lao động và t?ền lương; gây hậu quả rất ngh?êm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân.

Cách chức chủ tịch hộ? đồng thành v?ên  V? phạm ngh?êm trọng quy định về pháp luật lao động kh? g?ao kết không đúng loạ? hợp đồng lao động, gây th?ệt hạ? đến quyền lợ? ngườ? lao động; v? phạm rất ngh?êm trọng quy định của pháp luật về chế độ t?ền lương.

Ông Phạm Văn Vĩnh Ðảng ủy v?ên Sở G?ao thông vận tả? TP, bí thư đảng ủy, g?ám đốc Công ty Công trình g?ao thông Sà? Gòn

Cách hết các chức vụ trong Ðảng   V? phạm trong thực h?ện chế độ quản lý lao động  và t?ền lương, gây hậu quả rất ngh?êm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân.

Cách chức thành v?ên hộ? đồng thành v?ên, g?ám đốc công ty  V? phạm ngh?êm trọng quy định pháp luật về lao động kh? g?ao kết không đúng loạ? hợp đồng lao động, gây th?ệt hạ? đến quyền lợ? ngườ? lao động; v? phạm rất ngh?êm trọng quy định của pháp luật về chế độ t?ền lương.

Ông Phạm Văn H?ếu Ðảng ủy v?ên đảng ủy, chủ tịch hộ? đồng thành v?ên Công ty Công v?ên cây xanh

Cách chức đảng ủy v?ên đảng ủy công ty  V? phạm quy định pháp luật về thực h?ện quản lý lao động và t?ền lương, gây hậu quả rất ngh?êm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân.

Cách chức chủ tịch hộ? đồng thành v?ên  V? phạm ngh?êm trọng quy định pháp luật về lao động kh? g?ao kết không đúng loạ? hợp đồng lao động, gây th?ệt hạ? đến quyền lợ? ngườ? lao động; v? phạm rất ngh?êm trọng quy định của pháp luật về chế độ t?ền lương.

Ông Trần Th?ện Hà   Bí thư đảng ủy, g?ám đốc  Công ty Công v?ên cây xanh

Cách chức đảng ủy v?ên đảng ủy công ty   V? phạm quy định pháp luật về thực h?ện quản lý lao động và t?ền lương, gây hậu quả rất ngh?êm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân.

Cách chức thành v?ên hộ? đồng thành v?ên, g?ám đốc công ty  V? phạm ngh?êm trọng quy định pháp luật về lao động kh? g?ao kết không đúng loạ? hợp đồng lao động, gây th?ệt hạ? đến quyền lợ? ngườ? lao động; v? phạm rất ngh?êm trọng quy định của pháp luật về chế độ t?ền lương.
Theo Tuo?tre.vn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiep-tuc-vu-viec-ky-luat-8-lanh-dao-cong-ty-cong-ich-nhan-luong-khung-a1198.html