Bà Sáu Thia dạy bơi miễn phí cho hơn 2000 trẻ em suốt 17 năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL