Bão số 10 nguy hiểm gần cấp thảm họa, sơ tán dân trước 9h ngày 15/9 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL