Bỏ 2 triệu đặt may đồ thiết kế, cô gái trẻ phải đem tặng vì mặc lên như có chửa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL