Bộ Công thương loại hàng trăm thuỷ điện nhỏ ra khỏi quy hoạch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL