Bông Sen Corp phát hành thành công 6.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL