BV Đà Nẵng: Nối thành công bàn tay đứt lìa cho một bệnh nhân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL