Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Chính phủ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL