Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng giảm thu từ mảng môi giới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL