Cư dân Times City "nhuộm đỏ" tòa nhà, cổ vũ tinh thần toàn dân chống dịch Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL