Đà Nẵng bổ nhiệm cán bộ ở nhiều vị trí chủ chốt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL