Đại biểu Quốc hội đồng tình với chủ trương miễn thuế đất nông nghiệp, giảm gánh nặng cho nông dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL