Đang đi chợ thì nhớ ra phải họp phụ huynh cho cháu, bà mang luôn thứ này vào lớp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL