Đây là idol người Nhật đầu tiên và duy nhất của SM! - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL