ĐBQH kiến nghị Nhà nước cần có cổ phần để chi phối, điều hành và quản lý công ty nước sạch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL