Đề nghị Công ty Rạng Đông sớm di dời nhà máy ra khỏi nội thành theo nguyện vọng người dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL