Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần 5 - 2015 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL