Dọn nhà, phát hiện chiếc rương gỗ chứa cọc tiền cổ ở Nghệ An - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL