Hai đối tượng ném mắm tôm, rải vàng mã vào nhà con nợ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL