Hứa Kim Tuyền: “Nhạc sĩ trẻ không có nghĩa sẽ viết nhạc kém sâu sắc hơn người đi trước” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL