Khánh thành Trung tâm kiểm soát không lưu hiện đại nhất Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL