Lần đầu tiên Mỹ sử dụng drone chuyển nội tạng đi hơn 4km để cứu người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL