Mỹ: Số lượng máy trợ thở còn lại ở New York chỉ đủ dùng trong 6 ngày - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL