Ngay từ đầu, ông Võ Kim Cự cam kết 70 năm với Formosa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL